Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Studiju programmas mērķis

  • Sniegt mūsdienīgas zināšanas un maģistra līmenim atbilstošas prasmes imitāciju modelēšanā, zināšanu pārvaldībā, ģeoinformācijas un sociotehnisku sistēmu* ekspluatācijā;
  • veidot izpratni par sociālu sistēmu pārvaldību, kā arī cilvēka faktora lomu dažādu tehnisku sistēmu projektēšanā, ieviešanā un ekspluatācijā;
  • pilnveidot tās speciālistu zināšanas un prasmes, kuras turpmāk varēs izmantot profesijā, uzlabojot darba kvalitāti un samazinot disproporciju tautsaimniecībā starp sociālo un inženiertehnisko zinātņu pārstāvjiem.

*Sociotehniska sistēma ir sociāla sistēma (vide), kas atrodas mijiedarbībā ar tehnisku aprīkojumu. Studiju programma ir unikāla ar to, ka tā ir starpdisciplināra, un, respektējot studējošo atšķirīgās prasmes, kopīgu studiju rezultātā ļauj sekmīgi panākt jaunu zināšanu un pētniecības metožu apguvi. Studenti iemācās problēmas aplūkot un novērtēt daudzpusīgi, un apgūtās imitāciju modelēšanas prasmes ir izmantojamas jebkurā tautsaimniecības nozarē, veicinot pamatotu lēmumu pieņemšanu.

Prasmes un iemaņas

Galvenās prasmes, kuras studējošie apgūst studiju programmā, ir spēja analizēt dažādas sistēmas (vides aizsardzība, tūrisms, biznesa procesi, datortīkli, telekomunikācijas, politika, sabiedriskās attiecības u.c.) ar imitāciju modelēšanas palīdzību.

Modelējot esošo stāvokli un kompleksi analizējot situācijas izmaiņas visdažādāko faktoru ietekmē, iespējams prognozēt attīstību un dažādus nākotnes scenārijus.  Piemēram, ir iespējams modelēt, cik lielai jābūt alus ražotnes noliktavai, kādam jābūt ceļa zīmju izvietojumam, stāvvietu lielumam, kā izplatīsies baumas par konkrētu partiju u.tml. Iegūtās imitāciju modelēšanas prasmes noderēs ikvienam profesijas pārstāvim.
 

Starpdisciplinārā Sociotehnisku sistēmu modelēšanas studiju programma ļauj katram studentam iegūt sev noderīgas zināšanas pētījumu izstrādē, datu apstrādē, imitāciju modelēšanā un citās sistēmu analīzes jomās. Studiju laikā iegūtās zināšanas pēc tam var pielietot praksē, izstrādājot pētījumu un praktiski pielietojamu modeli maģistra darbā ietvaros par sev interesējošām un saistošām tēmām.
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe
Studiju virziena direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālā maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2019. gada 21. maijam

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi jeb 3 semestri

STUDIJU VALODA

latviešu un angļu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2018./2019. AK.G.

-

STUDIJU MAKSA 2018./2019. AK.G.

EUR 1924 (kopējā studiju maksa EUR 2886)

Studiju programmas laika plāns

Lekcijas notiek katru otro nedēļu ceturtdienās, piektdienās un vienu reizi mēnesī sestdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība (vismaz 140 kp apjomā)

Iestājpārbaudījums** - 30%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā* - 30%;

Valsts pārbaudījuma vērtējums - 40%.

* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā.

** - Nesekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums neļauj reflektantam pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu

Videoieskats par studiju programmu
Studiju virziena direktore Mg.sc.comp. Mairita Zaķe stāsta par studiju programmas mērķiem, saturu un būtiskākajām studiju programmas priekšrocībām.