Noslēdzies Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto grantu konkurss

Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto grantu konkursam 2018. gadā tika saņemti pieci projektu pieteikumi. Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, komisija apstiprināja divus no tiem - „Cilvēkresursu (t. sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai”  10 000 eiro apmērā un „5G sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai” 10 000 eiro apmērā.

„Cilvēkresursu (t. sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai” projektu vadīs ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošā pētniece, profesore Agita Līviņa, tāpat projektā tiks iesaistīta ViA profesore, HESPI vadošā pētniece Dr.oec Sarmīte Rozentāle un ViA studenti. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiks izstrādāta iedzīvotāju piesaistes stratēģija Valmieras pilsētai. Pētījuma iegūtie rezultāti var tikt izmantoti nacionālā mērogā vai pielietoti citu pašvaldību pētījumos. Pētījumā tiks integrēti arī dažādu citu ViA studiju virzienu pētnieki, kas sekmēs sadarbības kultūras veidošanu pētniecības procesā, kas nodrošinās arī augstu pētījuma kvalitāti.  Izstrādāto pētījuma metodoloģiju un iegūtos rezultātus varēs izmantot citos ar iedzīvotāju mobilitāti un piesaisti saistītos pētījumos.

            „5G sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai” projektu vadīs ViA Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) pētnieks Ojārs Balcers. Tāpat projektā tiks iesaistīts ViA pētnieks Dr.sc.ing. Kaspars Osis, ViA HESPI pētniece Dr.art. Ieva Gintere un Bc.sc.comp. Mārtiņš Janševskis. Projektā paredzēts analizēt zināšanu atklāšanas (Knowledge Discovery) pieejas izmantošanas iespējas sagaidāmajos 5G viedo sistēmu radītajos datos un pielietojuma jomas. Pētījums radīs iespēju sagatavot un īstenot turpmākus liela apjoma projektu pieteikumus ViA un ViA SSI. Projekta rezultāti būs praktiski lietojami Valmieras pašvaldības darbā, 5G risinājumu attīstības plānošanas jomā. Projekta rezultātus plānots izmantot arī akadēmiskās izpētes un praktisko, pielietojamo sadarbības projektu attīstībā. Projekta rezultāti ir būtiski ViA Sociotehnisko Sistēmu inženierijas institūta turpmākai attīstībai, kā arī studējošo pētījumu atbalstam, un pētniecības projektu pieteikumu, tostarp starptautisku projektu pieteikumu, sagatavošanai.

 

Finansējumu piešķir Valmieras pilsētas pašvaldība zinātnisko pasākumu īstenošanai, radošas un inovatīvas vides veidošanai un attīstībai Valmieras pilsētā.