Vidzemes Augstskolā uzsākts projekts energoefektivitātes paaugstināšanai un viedai energovadībai dienesta viesnīcā

Projekta logo ansamblis

Vidzemes Augstskolā īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu.

Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana uzsākta jau 2017. gada janvārī. Šī gada aprīlī noslēdzās būvdarbu iepirkums, bet 2018.gada 2.jūlijā noslēgts līgums ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/046 "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A" īstenošanu. Jūlija pirmajā pusē plānots uzsākt energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus kopmītnēs. Paredzamais būvdarbu veikšanas laiks ir 5 mēneši no to uzsākšanas brīža. Projekta īstenošana paredzama līdz 2019.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un viedu energovadību Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25A, Valmierā. Projekta rezultātā par 260,92 mWh/gadā tiks ietaupīts primārās enerģijas patēriņš ēkā, kā arī paredzams siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 52,98 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums (kWh/m2 gadā) 66,09% apmērā.

Projekta mērķa sasniegšanai jau īstenotas un plānotas sekojošas darbības:
1.Projekta sagatavošana, vadība un īstenošana;
2.Informācijas un publicitātes pasākumi;
3.Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
4.Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;
5.Vides pieejamības risinājuma izstrāde un izveide;
6.Ēkas restaurācijas un atjaunošanas darbi, kā arī darbības, kas nepieciešamas ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 569 200,00 EUR, tajā skaitā 483 820,00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 85 380.00 EUR ir valsts budžeta finansējums. 

 

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes Augstskola        

Elīna Sokolova – Luca

Elina.Sokolova@va.lv, +371 28698121

www.va.lv