Vidzemes Augstskolas pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu iegūst Andris Klepers, Ieva Gintere, Arnis Cīrulis un Iluta Bērziņa

131

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Vidzemes Augstskolas konkursā tika saņemti 4 pieteikumi un visi apstiprināti –

“Lietu Interneta elementu dinamiska trīsdimensiju vizualizācija papildinātās realitātes režīmos āra apstākļos” (“IoT elements dynamic 3D visualization in outdoor augmented reality modes”) (asoc.prof. Arnis Cīrulis);

“Latvijas tūrisma intelekts” (“Tourism Intelligence Latvia”) (doc. Andris Klepers);

“Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija” (“Leveraging ICT product innovations by enhancing codes of modern art”) (doc. Ieva Gintere);

“Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: nākamās paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (“Integrated Design of Techo-Social Systems: Next Generation of Tourism Monitoring in Latvia”) (Iluta Bērziņa).

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

ViA docentes Ievas Ginteres projekta zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus. Vairāk lasiet: http://ej.uz/8y1s

ViA asoc.prof. Arņa Cīruļa pētījuma mērķis ir risinājuma izstrāde lietu Interneta elementu vizualizācijai āra un iekštelpu apstākļos, kur attālumi līdz objektam ir virs pieciem metriem. Pētījuma pamatrezultāts ir nodrošināt dinamisku un animētu trīsdimensionālo (3D) datormodeļu attēlošanu papildinātās realitātes režīmā, neizmantojot tradicionālos vai attēlu bāzētos marķierus. Vairāk lasiet: http://ej.uz/k7ss

ViA docenta Andra Klepera projekta mērķis ir, izmantojot IKT jomas attīstības priekšrocības un lielo datu apstrādes iespējas, radīt ar ĢIS risinājumiem saistītu tūrisma intelekta platformu regulāras un daudzveidīgas tirgus informācija analīzei un attīstības tendenču prognozēšanai Baltijas mērogā Latvijas tūrisma nozares konkurētspējas uzlabošanai eksporta tirgos, vienlaikus dodot pienesumu reģionālās attīstības veicināšanā. Vairāk lasiet: http://ej.uz/dcyd

Savukārt Ilutas Bērziņas projekta mērķis ir IKT tehnoloģiskās iespējās balstītu, jaunu, produktīvu tūrisma ekonomisko efektu mērīšanas tehnoloģiskos algoritmu izstrāde divu digitālo lietotņu prototipiem kā vienotam un jaunam digitālam aprēķinu instrumentam pētniecības e-vidē:

(1) Prototipā „Datu banka” – tradicionālo (mazo) un lielo datu (Big Data), cilvēku un mašīnu/sensoru radīto datu kopu rakstura (struktūra, apjoms, biežums, avoti utt.) izpēte, lai digitālo lietotni varētu izmantot datu savākšanai, uzkrāšanai, apkopošanai, sakārtošanai un transformēšanai vienotā pētniecībai lietojamā formātā;

(2) Prototipā „Datu analīze” – aprēķinu metodoloģiju un iespējamo digitālo risinājumu izpēte, lai digitālo lietotni varētu izmantot sakārtoto un transformēto datu analīzei un rezultātu statistiskai verificēšanai kā analītiskā platformā.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.