Vidzemes Augstskolas stratēģija un Ētikas pamatprincipi

Ar ViA stratēģiju 2016. - 2020.gadam tās pielikumiem, kā arī Ētikas kodeksu var iepazīties šeit:

Stratēģija

Vidzemes Augstskolas ētikas nolikums
Akadēmiskās ētikas komisija
 

 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virzieni ir Valsts likumdošanā noteikta studiju programmu klasifikācija (MK noteikumi Nr. 668 (4. pielikums)). Visi Vidzemes Augstskolas īstenotie studiju virzieni ir saņēmuši akreditāciju uz maksimālo termiņu - sešiem gadiem (līdz 2019. gadam). Tūrisma un atpūtas virziens 2017. gadā saņēma akreditāciju līdz 2023. gadam.

2015./2016.akad.g.:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Komunikācija un mediji

Pārvaldība

Tūrisms un atpūta

2016./2017.akad.g.:

Biznesa  vadība

Informācijas tehnoloģijas

Arhitektūra un būvniecība

Tūrisms un atpūta

Komunikācija un mediji

Pārvaldība

ViA lēmējinstitūcijas
Bibliotēka

Vidzemes Augstskolas bibliotēka ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

Bibliotēkas nolikums 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 
 

Publiskais pārskats

Pārskats par zinātnisko darbību Vidzemes Augstskolā 2016. gadā izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu.

ViA zinātniskās darbības publiskajā pārskatā iekļauti nozīmīgākie dati par pētījumu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultātiem 2016. gadā. Pārskatā izmantoti dati no ViA akadēmisko un zinātnisko struktūrvienību pārskatiem par darbu 2016. gadā.

ViA Publiskais pārskats pieejams šeit.

Budžeta izdevumi

Vidzemes Augstskolas budžeta sadalījums un izlietojums 2016. gadā pieejams šeit.

Vidzemes Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana studiju procesā

Vidzemes Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana studiju procesā pieejamas šeit

Videonovērošanas politika

Informāciju  par Vidzemes Augstskolas videonovērošanas politiku var uzzināt šeit.