Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Imitāciju modelēšanas tehnoloğijas un uz diskrētiem notikumiem balstītu sistēmu imitāciju modelēšana, Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana, pētījumu metodoloğijas un datu apstrāde SPSS vidē, Ievads zināšanu pārvaldībā, Komunikācija un sociāla mijiedarbība, Biznesa procesu modelēšana, Ğeoinformācijas sistēmas, Projektu vadība, IKTE un pārvaldības pilnveidošana, RFID un virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloğijas, Mobilo telekomunikāciju tehnoloğijas un pielietošana.

PRAKSE

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Sociotehnisku sistēmu modelēšanas profesionālajā maģistra programmā prakses ir 6 nedēļas 1. studiju gadā.