Studiju programmas saturs
Studiju forma – moduļu sistēma

Studiju programma tiek īstenota studiju moduļos, kas ir starpdisciplināri un savstarpēji saistīti. Studiju programmas īstenošanas pamatā ir skaidra tematiskā secība, kas papildina iegūtās prasmes un zināšanas, tās padziļinot ar maģistra darba izstrādi un izvēlēto studiju praksi.

Studiju programmas moduļi

Pasākumu vadība un inovācijas, Tūrisma politika un pārvaldība, Tūrisma galamērķu vadība, Tūrisma pasākumu pētījumu metodoloģija, Starptautiskā cilvēkresursu vadība, Pasākumu mārketings, Pasākumu finanšu vadība un sponsorēšana, maģistra darbs. 

Profesionālo studiju moduļi

Nozares problēmrisinājumi (studentu grupu konsultēšanas modulis), Prakse tūrisma pasākumu vadībā.