Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija

PD

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: ViA docente, dr.art. Ieva Gintere

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

Projekta "Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija" (Leveraging ICT product innovations by enhancing codes of modern art) zinātniskais mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Sadarbības partneris: Interaktīvā aģentūra Cube.

Sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (Liepājas Universitāte)

 

Saite uz projektu šeit.

 

Projekta ietvaros tiks radīta metodika IKT produktu veidošanai, izmantojot zināšanas modernisma mākslas teorijā un tās vēlākajā izpausmē postmodernismā, bruģējot ceļu jaunai pieejai kultūrā balstīta digitāla satura veidošanai. Jaunās metodikas izstrādes gaitā paredzēts eksperimentāli radīt IKT struktūras, prototipus un paraugus – intelektuālā kapitāla nesējus, kā arī analizēt esošos produktus. Jaunā IKT metodika sekmēs mūsdienu mākslas zināšanu pārnesi, piegādājot tās IKT jomai. Tādā veidā tiks ietekmēta Latvijas digitālā sabiedrība, kuras zināšanas par mūsdienu mākslu patlaban ir nepietiekamas.

Projekta svarīgākais ieguvums būs jauna metodika mākslas kodu interpretācijai IKT produktos, ņemot vērā, ka IKT un mūsdienu mākslas teorija patlaban savstarpēji ir īpaši atsvešinātas un nošķirtas, un mūsdienu starpnozaru zinātniskā pieeja prasa to aplūkošanu šķērsgriezumā. Modernisms ir intelektuāla paradigma, kas satur lielu slēptu kodu un atsauču daudzumu. Līdz šim ir veikti pētījumi dizaina zinātnisko pētījumu jomā, tomēr tie īpaši necentrējas ap modernisma kodiem, kas iemieso milzīgu ideju potenciālu un būtu nododams mūsdienu tehnisko zinātņu jomai. Plānotās darbības ir modernisma tradīciju izpēte, kas ir plaša un praktiskā nozīmē maz apgūta kriptogrāfijas un slēgtu semantisku kodu piepildīta teritorija, meklējot šo tradīciju saskares punktus ar informācijas tehnoloģiju zinātni.

 

Īstenotās projekta aktivitātes

 

Populārzinātnisks pārskats, 17.05.2018.

 

1. aktivitāte. Situācijas analīze: modernisma kodu šķērsojums ar IKT (zinātnisks seminārs 29.09.2017., 06.12.2017.)

3. aktivitāte. Delfu metode, digitālās mākslas ekspertu intervijas. Rezultātu apraksts, 13.07.2018.

6. aktivitāte. Dizaina pētniecības metožu izpēte, konferences referāts, 17.03.2018. (sk. 9. aktivitātes rezultātus)

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17.

8. aktivitāte. IKT produkta prototipa koncepts (zinātnisks seminārs 23.11.2017. un zinātnisks seminārs 28.05.2018.)

9. aktivitāte. Zinātniska publikācija, 17.03.2018. (pieņemta publicēšanai, indeksācija gaidāma 2019. gada pirmajā pusē)

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17, vol. 1, pp. 426-431.

10. Projekta ētikas kodekss, 13.07.2018.

12. Pētījuma gaitas plāna atjaunošana,13.07.2018.