Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains : Jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā

PD

 

Aktualizēts 18.09.2018.

Pētījuma mērķis: IKT iespējās balstītu divu digitālo lietotņu – „Datu banka” un „Datu analīze” – prototipa kā vienota un jauna pētniecības e-vides instrumenta izstrāde, lai automatizētu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanu specifiskās reģionālās teritorijās.

Rūpniecisks pētījums, kura rezultātā plānots radīt algoritmus un tehnoloģiskus risinājumus prototipa produktīvas un efektīvas funkcionalitātes sasniegšanai, integrējot tradicionālo (t.sk. mobilo) un lielo datu kopas. Pētījuma galvenie uzdevumi:

  1. Pētījuma lauka priekšizpēte, kuras laikā tiek izstrādāts konceptuāls, zinātniski pamatots pētījuma veikšanas stratēģiskais un taktiskais modelis;
  2. Prototipa arhitektūras modeļa un paša prototipa izstrāde;
  3. Prototipa pilottests ar tā pirmreizējo publicēšanu plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tehnoloģisko algoritmu darbības novērošanu, problēmu identificēšanu un to pilnveidošanas iespēju izpēti, korekcijas;
  4. Prototipa atkārtots tests plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tā darbības un veiktspējas novērtēšanu pēc dažādiem parametriem;
  5. Pētījuma noslēgums ar prototipā iekļauto algoritmu un tehnoloģisko risinājumu aprakstu un veiktspējas rezultātiem.

Pētījuma laikā plānotas vairākas populārzinātniskas, starptautiskas zinātniskas publikācijas un pētījuma rezultātu prezentācijas, kā arī starptautiskās mobilitātes pasākumi.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: SZF, HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110

Sadarbības partneris: SIA „Sapere Aude”

 

Īstenotās projekta aktivitātes:

  1. Dalība Eiropas Lielo Datu asociācijas (EBDV) rīkotajā pasākumā „European Big Data Value Forum” Versaļā, Francijā (21.-23.11.2018.)
  2. Dalība pētniecisko diskusiju pēcpusdienā Vidzemes Augstskolā Valmierā, Latvijā (26.04.2018.)
  3. Dalība 6.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Mobile Tartu 2018” Tartu, Igaunijā (27.-29.05.2018.)