Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)

1115

 

Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)” mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā.

Galvenās projekta aktivitātes ir šādas:

1. pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai, tostarp nodrošinot nepārklāšanos ar pirmajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām:

1.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos, tai skaitā:

1.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;

1.1.2. dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos;

1.1.3. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

1.2. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaistes atbalsts;

2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;

3. projekta vadība;

4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana.

Projekta laikā tiks attīstīts ViA pētniecības līmenis līdz starptautiski izcilam līmenim, ko apliecinās ar ViA pētnieku piedalīšanos sagatavoti ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 7 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi.

Projekts tiek īstenots, izmantojot ERAF finansējuma līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 131 130,59 euro. Projekts tiks īstenots no 2018. gada jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas ilgums - 55 mēneši.

Projekta laikā veiktās aktivitātes:

  1. Starptautiskā konference par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" (2018.gada 3.-6.aprīlis)
  2. Pēc konferences par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" darbnīcas (2018.gada 9.-12.aprīlis)
  3. Dalība informatīvajā seminārā "Horizon2020 Narie Sklodowska-Curie Actions iespējas Vidzemes Augstskolā" (2018.gada 9.maijs)
  4. Dalība informatīvajā seminārā "Ietvara programmas Apvārsnis 2020 IKT un SSH tematikās, dalībnieka portāls, kā arī aktualitātes ERA-NET un COST" (2018.gada 11.aprīlis)
  5. Apstiprināts projekts "NIGHTLV-2018-2019" (2018.gada 26.aprīlis)
  6. Dalība tikšanās "EURAXESS Latvija darbība un sadarbības tīkla veidošana" (2018.gada 27.jūnijs)
  7. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts projekts "CYBERLEAD" (2018.gada 27.jūlijs)
  8. Dalība tikšanās "Pragrammas Apvārsnis 2020 iespējas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 2.daļa" (2018.gada 4.septembris)