Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā

EU

 

Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, specifiskais mērķis Nr. 2 “Integrācija/ legālā migrācija”, aktivitāte Nr. 7 “Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”

 

Īstenošanas laiks: 2017.g. 1. augusts – 2018.g. 31. decembris

 

Kopējais budžets: EUR 162 487,03

 

Projekta numurs: PMIF/7/2016/1/02

Mērķgrupa: Latvijas masu mediju pārstāvji (žurnālisti un redaktori).

 

Galvenās aktivitātes:

1)            izveidot un ieviest mediju satura vadības sistēmu: mediju darbinieku apmācību vajadzību novērtējums, apmācību plāni, ētikas kodekss, redakcionālās vadlīnijas;

2)            izstrādāt un īstenot apmācības programmu trim dažādām grupām katrai 24 akadēmisko stundu apjomā;

3)            īstenot mediju pārstāvjiem ārvalstu pieredzes apmaiņu par Eiropas mediju praksi trešo valstu pilsoņu atspoguļošanā;

4)            radīt un izplatīt mediju saturu, kas apliecina projektā izveidotās satura vadības sistēmas pielietojumu;

 

Sadarbības partneri: SIA Izdevniecība „Rīgas Viļņi”

AS „Radio SWH”

Akciju sabiedrība „TV Latvija”

 SIA „Vidzemes televīzija”, Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”

Latvijas Televīzija

SIA „Cēsu Druva”

SIA LETA

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

 

Studiju virzieni: Komunikācija un mediji

 

Kontaktinformācija: Līga Cvetkova, liga.cvetkova@va.lv, 29100905.

 

Projektā iesaistītās personas

SZF lektore, HESPI pētniece Agnese Dāvidsone

SZF docents, HESPI pētnieks Jānis Buholcs

SZF lektore Liene Ločmele

SZF lektore Vineta Silkāne

SZF docente Solvita Denisa-Liepniece

SZF lektors Jānis Kapustāns

SZF docents, HESPI pētnieks Gatis Krūmiņš

Administratīvā prorektore Iveta Putniņa

Galvenā finansiste Ginta Sēne

Juriste-personāla speciāliste Agrita Šomase

Sabiedrisko attiecību speciāliste Vera Grāvīte

Vecākais sistēmu administrators Nauris Metlāns

Zinātniskā viesasistente Elīna Sokolova-Luca