Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija

PD

Projekta mērķis ir pētījums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes jomā un modernās mākslas jomā Latvijā, lai rastu jaunas idejas IKT veicināšanai, balstoties uz mūsdienu kultūras tradīcijām, kas iedibinātas senāk nekā pirms simts gadiem, un kas ietver mūsdienu intelekta pamatkodus.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta veids: ERAF

Projekta vadītāja: docente Ieva Gintere

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

Projekta mērķis: radīt metodiku IKT produktu veidošanai, izmantojot zināšanas modernisma mākslas teorijā un tās vēlākajā izpausmē postmodernismā, bruģējot ceļu jaunai pieejai kultūrā balstīta digitāla satura veidošanai. Jaunās metodikas izstrādes gaitā paredzēts eksperimentāli radīt IKT struktūras, prototipus un paraugus – intelektuālā kapitāla nesējus, kā arī analizēt esošos produktus. Jaunā IKT metodika sekmēs mūsdienu mākslas zināšanu pārnesi, piegādājot tās IKT jomai. Tādā veidā tiks ietekmēta Latvijas digitālā sabiedrība, kuras zināšanas par mūsdienu mākslu patlaban ir nepietiekamas.

Projekta svarīgākais ieguvums būs jauna metodika mākslas kodu interpretācijai IKT produktos, ņemot vērā, ka IKT un mūsdienu mākslas teorija patlaban savstarpēji ir īpaši atsvešinātas un nošķirtas, un mūsdienu starpnozaru zinātniskā pieeja prasa to aplūkošanu šķērsgriezumā. Modernisms ir intelektuāla paradigma, kas satur lielu slēptu kodu un atsauču daudzumu. Līdz šim ir veikti pētījumi dizaina zinātnisko pētījumu jomā, tomēr tie īpaši necentrējas ap modernisma kodiem, kas iemieso milzīgu ideju potenciālu un būtu nododams mūsdienu tehnisko zinātņu jomai. Plānotās darbības ir modernisma tradīciju izpēte, kas ir plaša un praktiskā nozīmē maz apgūta kriptogrāfijas un slēgtu semantisku kodu piepildīta teritorija, meklējot šo tradīciju saskares punktus ar informācijas tehnoloģiju zinātni.

 

 

Īstenotās projekta aktivitātes

1. aktivitāte. Situācijas analīze: modernisma kodu šķērsojums ar IKT (zinātnisks seminārs)

2. aktivitāte. Padziļinātās intervijas ar laikmetīgās Jauno mediju (digitālās) mākslas pārstāvjiem un IKT speciālistiem (zinātnisks seminārs)

8. aktivitāte. IKT produkta prototipa koncepts (zinātnisks seminārs)

 

Sadarbības partneris: interaktīvā aģentūra Cube.