Piesakies Erasmus+ studiju stipendijai

Svētdiena, 17. Septembris

ENG below

Izsludināta pieteikšanās Erasmus+ studiju stipendijām 2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestrim!

Izmanto iespēju studēt starptautiskā vidē, iepazīt jaunus cilvēkus un gūt neaizmirstamus iespaidus! 

Pirms elektroniskās formas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar informāciju par Erasmus+ programmu Moodle, sadaļā - ViA aktualitātes studentiem / ViA Starptautiskās iespējas studentiem / Erasmus+ studijas

SVARĪGI!  

Doties Erasmus+ studijās var visi tie studenti, kuri Vidzemes Augstskolā ir pabeiguši jau vismaz vienu akadēmisko gadu

 • Informācijas un komunikācijas zinātņu studenti (KSA, MSŽ) apmaiņas studijās var doties, sākot no 4.semestra.  
 • Biznesa vadības (BV) studenti apmaiņas studijās var doties sākot no 5. semestra.  
 • Maģistra programmu studenti - sākot ar 2.semestri.  

 

Erasmus+ studiju periodu ārzemēs var pavadīt tikai augstskolās, ar ko ViA ir noslēgusi sadarbības līgumu. Augstskolu saraksts pa studiju programmām atrodams Moodle - Vispārīgā informācija par Erasmus+ studiju iespējām/General information about Erasmus+ study opportunities. 

Pieteikšanās termiņš - 2023.gada 17.septembris plkst. 23:59. 

Pieteikuma anketa pieejama elektroniski - PIETEIKŠANĀS ANKETA STUDIJĀM. 

Pieteikumam jāpievieno arī: 

 • motivācijas vēstule, norādot, kāpēc vēlies piedalīties mobilitātes programmā un ko sagaidi no studijām ārzemēs; 
 • informācija par vēlamajiem kursiem ārvalstu augstskolā. Ja šāda informācija par nākamo akadēmisko gadu partneraugstskolā vēl nav pieejama, tad ir vēlams norādīt šajā akadēmiskajā gadā norādītos kursus; 
 • studentiem ar īpašām vajadzībām un studentiem no maznodrošinātām ģimenēm pie motivācijas vēstules jānorāda arī nepieciešamība un pamatojums pēc Erasmus+ papildfinansējuma.

Informācijai! 

Pirms izvēlaties augstskolu, uz kuru vēlaties doties apmaiņas studijās, aicinu veikt izpēti sekojošām lietām: 

 1. Uzņemošās augstskolas mājaslapa, apmaiņas studiju iespējas Erasmus+ programmas ietvaros, vai studijas norisināsies angļu valodā vai konkrētā valsts valodā, uz kuru dosieties (vai būsiet gatavi studēt, piemēram, spāņu, vācu vai franču valodās); 
 2. Dzīvesvieta - ne visās augstskolās apmaiņas studentiem tiek nodrošināta dzīvesvieta augstskolas kopmītnēs, kā tas ir ViA, bieži vien studentiem nākas pašiem meklēt dzīvesvietu (parasti augstskolas mājaslapā par šo ir jābūt informācijai) 
 3. Stipendijas mēneša likme konkrētajā valstī, uz kuru plānojat doties apmaiņas studijās (likmes var redzēt Moodle). ERASMUS+ finansējums ne vienmēr var nosegt visus izdevumus! Esiet gatavi, ka izmaksas var būt lielākas kā ERASMUS+ stipendija! 

 

Ja vēl šaubies vai doties ERASMUS+ apmaiņas studijās, šeit pieejama saite ar ViA studentu blogiem, kurus studenti ir rakstījuši, esot ERASMUS+ apmaiņas studijās - https://moodle.va.lv/mod/folder/view.php?id=1529

Ja rodas papildus jautājumi par Erasmus+ studiju īstenošanu vai pieteikuma iesniegšanu, droši raksti uz [email protected] / [email protected] vai ieplāno vizīti uz Starptautiskās sadarbības grupas ofisu (T107).

 

ENG 

Applications for Erasmus+ study grants for the spring semester of the academic year 2023/2024 are announced. 

Use the opportunity to study in an international environment, meet new people, and get an unforgettable experience! 

Before filling out the electronic form, please familiarize yourself with the information about the Erasmus+ program in Moodle, in the section - ViA news for students / ViA International opportunities for students / Erasmus+ studies

IMPORTANT! The Erasmus+ study period abroad can only be spent at universities with which ViA has concluded a cooperation agreement.The list of universities by study programs can be found in Moodle - General information about Erasmus+ study opportunities/General information about Erasmus+ study opportunities. 

Application deadline - September 17, 2023, 11:59 p.m. 

The application form is available electronically: APPLICATION FORM FOR STUDIES 

Please be aware that to go to Erasmus+ studies, at least one academic year at Vidzeme University has to be completed. 

Students of information and communication sciences (Communication and public relations and journalism) can go on exchange studies starting from the 4th semester. 

Business administration students can go on exchange studies starting from the 5th semester. 

Master's program students - starting from the 2nd semester. 

The application must also be accompanied by: 

 • a letter of motivation, stating why you want to participate in the mobility program and what you expect from studying abroad; 
 • Information about the desired courses at the chosen foreign university. If such information about the next academic year is not yet available at the partner university, then it is preferable to indicate the courses indicated in this academic year; 
 • Students with special needs and students from low-income families must also indicate the need and justification for Erasmus+ additional funding with the motivation letter.  

 

FYI! 

Before you choose the university to which you want to go for exchange studies, please do your research on the following things: 

 1. Website of the host university, exchange study opportunities within the Erasmus+ program, whether the studies will take place in English or the specific language of the country to which you will go (or will you be capable of studying in, for example, Spanish, German or French); 
 2. Residence - not all universities provide exchange students with residence in university dormitories, as in the case at ViA, often students have to find a place to live on their own (usually there should be information about this on the university's website) 
 3. The monthly rate of the scholarship in the specific country you plan to go to for exchange studies (rates can be seen in Moodle). ERASMUS+ funding may not always cover all expenses! Be prepared that the costs may be higher than the ERASMUS+ scholarship! 

 

If you are still in doubt whether to go on ERASMUS+ exchange studies, here is a link with ViA student blogs that students have written while on ERASMUS+ exchange studies: https://moodle.va.lv/mod/folder/view.php?id=1529 

If you have any additional questions, contact the international coordinator via email [email protected] / [email protected] or schedule a meeting at the international relations office (T107).