Notikusi ViA akadēmiskā personāla supervīzija

2021.gada 25.novembrī tiešsaitē notika ViA akadēmiskā personāla supervīzija, kurā piedalījās desmit ViA docētāji. Supervīziju vadīja Rīgas Stradiņa Universitātes profesore, sertificēta supervizore Kristīne Mārtinsone.

ViA supervīzija norisinājās sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas piešķīris finansējumu atbalsta programmai Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai supervīziju organzēšanai izglītības iestādēs.

 Kas ir supervīzija? 

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Supervīziju īstenošanas rezultātā:  

  • Tiek apgūtas (paš)palīdzības un (paš)vadības metodes un pieejas, attīstīta prasme palīdzēt sev un citiem;  
  • Tiek apzināts izaugsmes potenciāls un attīstīts jauns skatījums, iespējas;  
  • Uzlabojas darba un attiecību kvalitāte;  
  • Veidojas labvēlīga izglītības vide, pozitīvi ietekmējot izglītības kvalitāti. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka atbalsta rezultātā plānots, ka izglītības darbinieki tiks iepazīstināti ar supervīziju kā metodi, kas izmantojama izglītības iestādes psihoemocionālās labklājības kolektīvā izvērtēšanai. Līdz šim notikušo supervīziju dalībnieki atzīst, ka uzlabojusies psihoemocionālā labsajūta, attīstījusies izpratne par labu komunikāciju un sadarbību un ka spēj identificēt jaunas idejas un resursus turpmākajām darbam.

Vispārīga informācija par supervīzijām: 

https://www.supervizija.lv/lv/par-superviziju/