Pieredzes atzīšana Vidzemes Augstskolā

Vidzemes Augstskola atzīst ārpus formālās izglītības apgūtos vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus un, izmantojot dažādas novērtēšanas metodes, demonstrē elastīgu mācīšanās veidu, kā arī atbalsta mūžizglītību.

"Augstākās izglītības iestādēm ir jāatvieglo piekļuve formālai izglītībai, pamatojoties uz studiju rezultātiem, kas gūti neformālās izglītības mācībās vai profesionālajā pieredzē. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas gadījumā personai tiek piešķirti kredītpunkti par attiecīgajiem studiju rezultātiem un atbrīvojumi no studiju maksas. Tā ir vispārpieņemta Vidzemes Augstskolas prakse," saka Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupas vadītāja Daina Ezertēva, piebilstot, ka citu Eiropas valstu pieredze ir apliecinājusi, ka tā studējošo grupa, kuras piekļuve augstākajai izglītībai tiek sekmēta, izmantojot dažādus instrumentus, veiksmīgi integrējas studiju procesā.

D. Ezertēva skaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.505 „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, ikviens topošais students var vērsties Vidzemes Augstskolā ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu kādā no augstskolas īstenotajām studiju programmām vai tās daļā.

Lai uzsāktu studiju rezultātu atzīšanas procesu, personai mēnesi pirms semestra sākuma ir jāaizpilda un jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot tam:

  • Europass Curriculum Vitae;
  • Studiju rezultātu/profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti vai to kopijas (ja iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus);
  • Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz Studiju administrēšanas grupā  (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets) vai jānosūta uz studijas@va.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija: https://bit.ly/30KPCSm 

Kopumā Vidzemes Augstskola piedāvā 17 programmas biznesa vadības, informācijas tehnoloģiju, mehatronikas, būvniecības, komunikācijas, mediju, pārvaldības, tūrisma un atpūtas studiju virzienos.

Uzņemšana pamatstudiju programmās ir jau sākusies un ilgs līdz 3. augustam. Reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvusi 2019. un 2020.gadā, šogad studijām var pieteikties elektroniski, ar eParakstu portālā www.latvija.lv.

No 27. jūlija līdz 3. augustam pieteikties studijām var ierodoties uz vietas JEBKURĀ no augstākās izglītības iestādēm, kuras ir iesaistījušās vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās.


No 27. jūlija pieteikties studijām pamatstudiju programmās var arī Rīgā, 11. novembra krastmalā 29, “Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā”.


Detalizētāka informācija par uzņemšanu pamatstudiju programmās: https://bit.ly/2Wh8PJU

Informācija par uzņemšanu maģistrantūrā un doktorantūrā: https://bit.ly/3ePGAZf

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas@va.lv

mob.tālrunis: + 371 26182255

ViA Studiju administrēšanas grupa

 

Foto: Juris Ģigulis