Projekta "Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" ietvaros Vidzemes Augstskola piesaista vairākus doktorantus

No 2018. gada 6. novembra Vidzemes Augstskolā (ViA) tiek īstenots projekts "Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" tā ietvaros ViA ir iespēja piesaistīt ārzemju docētājus un atbalstīt topošos doktora grāda ieguvējus. Tāpat projekta laikā augstskolas akadēmiskais personāls dodas stažēties uz uzņēmumiem, gūstot praktisku pieredzi.

l

 

Papildus tam, docētāji attīsta un pilnveido savu kvalifikāciju, piedaloties specializēto mācību programmā, apgūstot angļu valodu, un uzlabojot digitālās un akadēmiskās līderības prasmes. Kopā šajā projektā piedalās seši Vidzemes Augstskolas docētāji.

Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore Mairita Zaķe: “Es šajā projektā esmu viens no potenciāliem doktorantiem, kuriem šī projekta ietvaros uz gadu ir piesaistīts finansējums vairāku kursu un studentu studiju darbu vadīšanai, kā arī iesaistīšanās dažādos pētnieciskos projektos. Aktivitātes, kuras es īstenoju, ļoti labi papildina un iekļaujas manā promocijas darbā. Pašlaik kā doktorante esmu darbojusies vienu mēnesi, taču šobrīd plānots, ka nākamajā akadēmiskajā gadā vadīšu divus imitāciju modelēšanas lekciju kursus un veikšu izpēti par saistīto projektu pieteikumu daļas izstrādi, kas savukārt var palīdzēt augstskolai piesaistīt citus pētnieciskos projektus.

Projektā gūtā pieredze ir ļoti lietderīga, jo līdz šim strādāju kā Informācijas tehnoloģijas virziena direktore un laiks sava promocijas darba izstrādei bija skops, taču, pateicoties iesaistei projektā, tagad varu atļauties uz laiku atlikt virziena direktora pienākumus un vairāk pievērsties paša promocijas darba izstrādei.”

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2018. gada 6.novembra līdz 2021. gada 31.maijam tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).

Vairāk par projektu šeit