Vidzemes Augstskolā darbu uzsāk četri ārvalstu docētāji

Sākoties jaunajam studiju semestrim Vidzemes Augstskolā (ViA), projekta “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” ietvaros, darbu uzsākuši četri ārvalstu docētāji.

l

 

Lai pilnveidotu starptautisko pieredzi un veicinātu tās attīstību, līdz 2019. gada 30. jūnijam Vidzemes Augstskolā docēs Adams Pawlicz no Polijas (Tūrisma un atpūtas virziens), Adewunmi Obafemi Ogunbase no Somijas (Informācijas tehnoloģiju virziens), Andra Siibak no Igaunijas (Komunikācijas un sabiedrisko attiecību virziens) un Giuseppina Cardia no Maltas (Biznesa vadības studiju virziens). Visi docētāji tiks iesaistīti ViA akadēmiskajā un zinātniskajā darbā gan studiju kursu veidošanā un docēšanā, gan starptautiskās sadarbības veicināšanā, piedaloties darbā pie kopīgo studiju programmu satura izveides.

Galvenās projekta aktivitātes iekļaus apmācību kursus akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās - akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetences ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai,  apmācību kursus akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā, akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā arī ārvalstu docētāju un doktorantu iesaisti akadēmiskā darbā.

 “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” projekta mērķis ir stiprināt ViA akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Projektā plānota cilvēkresursu attīstība, pilnveidojot kompetences profesionālajā angļu valodā, sadarbības kompetenci ar industriju, akadēmiskā personāla līderību, mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem un attīstot profesionālo pieredzi industriālajā vidē saskaņā ar ViA stratēģiju, veicinot zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Īstenojot projektu tiks paaugstinātas akadēmiskā personāla kompetences angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālās kompetences, kompetences līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanai, un jaunradītas darba vietas piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021. gada 31.maijam, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/012.

FOTOGRĀFIJĀ: Docente Giuseppina Cardia no Maltas

Informāciju sagatavoja:

Daina Ezertēva,

ViA Studiju IS un studiju kvalitātes vadītāja,

Kontakti: 26182255, daina.ezerteva@va.lv