Vidzemes Augstskola pievienojas iniciatīvai “Eiropas universitātes”, lai stiprinātu Eiropas izglītības telpu

“Eiropas universitātes” ir starptautiskas augstākās izglītības iestāžu apvienības no visas Eiropas Savienības (ES), kas apvienojas studentu, mācībspēku un sabiedrības labā. Šodien Eiropas Komisija ir atklājusi vēl 24 “Eiropas universitātes”, kas pievienosies pirmajām 17 to augstākās izglītības iestāžu aliansēm, kuras atlasītas jau 2019. gadā. Ar finansiālu atbalstu no programmām “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020” tās uzlabo Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, iekļautību, digitalizāciju un pievilcību.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: “Komisija šodien stingri reaģē uz studentu aicinājumu pēc lielākas brīvības studēt visā Eiropā, skolotāju un pētnieku aicinājumu labāk apvienot zināšanas un augstākās izglītības iestāžu aicinājumu apvienot resursus. Ar 41 “Eiropas universitāti”, kurās iesaistījušās 280 iestādes un kuru finansējums no ES budžeta ir 287 miljoni eiro, Eiropas izglītības telpa daudziem kļūst par taustāmu realitāti.”

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā komisāre Marija Gabriela sacīja: “Esmu ļoti gandarīta, ka 41 “Eiropas universitātē” tagad ir iesaistījušās dažādas augstākās izglītības iestādes no visām dalībvalstīm un citām valstīm. Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka dziļāka sadarbība pāri robežām, disciplīnām un kultūrām ir vienīgais veids, kā atgūties no krīzes un veidot izturētspēju. Šīs “Eiropas universitātes” ir viens no galvenajiem Eiropas izglītības telpas pamatelementiem.”

No 62 pieteikumiem nesen atlasītās 24 “Eiropas universitātes” ietver 165 augstākās izglītības iestādes no 26 dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā “Erasmus+” (skatīt pielikumu). Tās padziļinās sadarbību starp savām iestādēm, studentiem un darbiniekiem un apvienos tiešsaistes un fiziskos resursus, kursus, speciālās zināšanas, datus un infrastruktūru. Ciešāka sadarbība palielinās to spēju risināt problēmas, ar kurām tās saskaras ekonomikas atveseļošanās laikā un pēc tam. Tas palīdzēs tām veicināt iekļaujošu zaļo un digitālo pārkārtošanos savu studentu un visu eiropiešu labā.

“Eiropas universitātes” uzrāda pirmos rezultātus

Komisija nesen veica aptauju par jau esošajām 17 “Eiropas universitātēm”, kas tika atlasītas pagājušajā gadā. Rezultāti liecina, ka 96 % iestāžu uzskata, ka tās būtu labāk sagatavotas stāties pretī koronavīrusa pandēmijai, ja to “Eiropas universitāte” jau būtu pilnībā darbojusies (tās sāka darboties tikai pirms 6–9 mēnešiem). Vairāk nekā 60 % no tām uzskata, ka dalība “Eiropas universitātē” jau ir palīdzējusi risināt pašreizējās grūtības, kas saistītas ar krīzi. Kā labus piemērus var minēt virtuālu starpaugstskolu pilsētiņu izveidi, piedāvājot kopīgus apvienotus kursus un kopīgas mācību vienības, kas integrētas visu tīklā uzņemto augstskolu mācību programmās. “Eiropas universitāšu” mērķis ir arī turpmāk atbalstīt mūžizglītību, nodrošinot visu vecumu audzēkņiem iespēju iegūt mikroapliecinājumus, ko piešķir pēc īsu kursu vai moduļu pabeigšanas.

“Eiropas universitātes” ietver dažāda veida augstākās izglītības iestādes, sākot ar lietišķo zinātņu universitātēm, tehniskajām universitātēm un kino un mediju mākslas skolām un beidzot ar visaptverošām universitātēm un universitātēm, kurās intensīvi notiek pētniecība. Tajās iesaistīsies aptuveni 280 visu dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes, kas atrodas ne tikai galvaspilsētās, bet arī tālākajos Eiropas reģionos. Katrā aliansē ir vidēji septiņas augstākās izglītības iestādes. Lai gan dažas alianses ir visaptverošas un aptver visas disciplīnas, citas koncentrējas, piemēram, uz ilgtspējīgu attīstību, veselību un labklājību, digitalizāciju un mākslīgo intelektu, mākslu, inženieriju vai kosmosu.

Kopumā 41 “Eiropas universitātei” pieejamais budžets sasniedz 287 miljonus eiro. Katra alianse trīs gadus saņem līdz 5 miljoniem eiro no programmas “Erasmus+” un līdz 2 miljoniem eiro no programmas “Apvārsnis 2020”, lai sāktu īstenot savus plānus un pavērtu ceļu citām augstākās izglītības iestādēm visā ES. Abu programmu finansējums ir svarīgs solis, lai stiprinātu mijiedarbību starp Eiropas izglītības telpu un Eiropas pētniecības telpu. Katras alianses progress tiek cieši uzraudzīts.

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam Komisija ierosināja “Eiropas universitātes” izvērst “Erasmus” programmas satvarā sinerģijā ar programmu “Apvārsnis Eiropa” un citiem ES instrumentiem.

Konteksts

Eiropas Komisija iniciatīvu "Eiropas universitātes" Eiropas Savienības vadītājiem ierosināja pirms Gēteborgas sociālā samita 2017. gada novembrī, un tā ir daļa no vispārējā redzējuma par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. Šo iniciatīvu Eiropadome apstiprināja 2017. gada decembrī, aicinot līdz 2024. gadam izveidot vismaz 20 “Eiropas universitātes”. “Eiropas universitāšu” koncepcija tika izstrādāta Eiropas Komisijas vadībā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, augstākās izglītības iestādēm un studentu organizācijām.