Vidzemes Augstskolā turpina darbu pie maģistra studiju programmu aprobācijas un starptautiskās konkurētspējas veicināšanas

Lai aprobētu un popularizētu Vidzemes Augstskolas (ViA) maģistra studiju programmas angļu valodā sabiedrībai nozīmīgos studiju virzienos, kā arī sekmētu ViA stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti, tiek akreditētas programmas, veidotas sadarbības, pilnveidots studiju programmu saturs un kursi.

SAM 8.2.1.

 

2021. gadā tiek strādāts pie divu maģistra studiju programmu “Mediju un informācija pratība”, kā arī “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” akreditācijas procesa, tajā pašā laikā gatavojoties gala darbu aizstāvēšanai un turpinot esošo studentu zināšanu pilnveidi.

Lai veicinātu starptautisko sadarbību studiju programmā “Kiberdrošības inženierija” ir uzsāktas sarunas ar partneriem Austrijā un Igaunijā – pavasara semestrī sadarbības ietvaros ir ieplānota lekcija "Informative warfare". Paralēli norisinās darbs pie studiju programmas audita, lai pielāgotu to darba tirgus prasībām un nozares aktualitātēm.

Savukārt studiju programmā “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” 2020. gada rudens semestrī veica pārrunas ar darba devējiem un nozares pārstāvjiem, lai izprastu turpmākās potenciālās sadarbības iespējas. 2021. gada pavasara semestrī tiks turpināts iesāktais darbs pie programmas aprobācijas un lekciju satura izvērtēšanas.  Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem tiks veikti studiju programmas kvalitatīvo aspektu uzlabojumi.

Atgādinam, ka projekta ietvaros jau ir izveidotas un veiksmīgi startējušas četras maģistra studiju programmas  - "Mediju un informācijas pratība", "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas", "Kiberdrošības inženierija", "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība", savukārt starptautiskajā, dubultā grāda studiju programmā “Tūrisma konkurētspējas vadība” šobrīd norit darbs pie licencēšanas dokumentu gatavošanas. Programma tiks uzsākta 2022. gada februārī sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā. Programmas saturs veidots, lai studējošajiem sniegtu zināšanas kā veiksmīgāk vadīt tūrisma organizācijas un galamērķus jaunajos apstākļos tūrisma nozarē, ko radījusi COVID-19 pandēmija.

Projekts norisināsies līdz 2023. gada novembrim.

Vairāk par projektu lasiet šeit

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu SAM 821 Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.