Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība

Vidzemes Augstskola (turpmāk ViA) laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 31.maijam īstenos Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF)  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/012 

1

 

2018.gada 6.novembrī tika parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par sadarbību projektu īstenošanā.

“Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” projekta mērķis ir stiprināt ViA akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Projektā plānota cilvēkresursu attīstība, pilnveidojot kompetences profesionālajā angļu valodā, sadarbības kompetenci ar industriju, akadēmiskā personāla līderību, mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem un attīstot profesionālo pieredzi industriālajā vidē saskaņā ar ViA stratēģiju, veicinot zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Īstenojot projektu tiks paaugstinātas akadēmiskā personāla kompetences angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālās kompetences, kompetences līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanai, un jaunradītas darba vietas piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās - akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetences ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai;
  2. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā;
  3. Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta atbilstoši ViA studiju virzieniem: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnē; Informācijas un komunikācijas zinātnes; Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.
  4. Ārvalstu docētāju un doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā.

Augstskolas ilgtermiņa attīstībai plānots ievēlēt akadēmiskajos amatos vismaz vienu projektā iesaistīto ārvalstu docētāju katrā studiju virzienā un visus iesaistītos doktorantus. Projekta aktivitātes tiešā veidā atbilst Latvijas Nacionālais attīstības plānam 2014.–2020.gadam: kas nosaka vidējā termiņa prioritātes izglītības un zinātnes jomā, akcentējot rīcības virzienus: kompetenču attīstību un pētniecības, inovāciju un augstākās izglītības attīstību, radošu un kvalificētu pedagogu sagatavošana un piesaisti.

Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/012 “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība”, kopējās izmaksas ir 800 000,00 eiro, kur 680 000,00 eiro ir ESF finansējums un 120 000,00 eiro ir valsts budžeta finansējums.