Vidzemes Augstskolas HESPI izstrādātas vadlīnijas apmeklētāju skaitītāju izmantošanai tūrisma plūsmas monitoringā

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) aicina iepazīties ar tehnoloģiskiem risinājumiem apmeklētāju skaitīšanai, veicinot viedu tūrisma un atpūtas vietu pārvaldību. Šim nolūkam izstrādātas vadlīnijas “Apmeklējuma skaita noteikšana tūrisma un atpūtas objektos vai publiskajos pasākumos, izmantojot specializētas tehnoloģiskās iekārtas”. Vadlīniju autors ir HESPI pētnieks Andris Klepers, un tās izstrādātas pēcdoktorantūras pētniecības projekta Latvijas tūrisma intelekts (TourInteLV) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/100 ietvaros.

 

Pirmkārt, zināt apmeklējumu skaitu ir svarīgi gan praktiskiem apsaimniekošanas nolūkiem, taču arī ekonomiskās atdeves un potenciāla noteikšanai, antropogēnās slodzes mērīšanai, tirgvedības stratēģijām, kā arī nozares politikas ietekmēšanai.  Apmeklējumu skaitu var noteikt, izmantojot dažādas metodes. Katrai tūristu piesaistei jāizvēlas piemērotākā, ņemot vērā tās veidu, vietu un citus raksturojošos parametrus. Akcents šajā pētījumā veltīts kvantitatīvajām metodēm, kuras ietver mūsdienīgus tehnoloģiskus risinājumus. Tās darbojas paralēli citām metodēm, kas izmantotas līdz šim (aptaujas ar aprēķinātu datu vispārinājumu vai ieejas biļetes vietās, kur tas piemērojams). Vadlīnijās detalizēti aprakstītas datu ievākšanas metodes, specializētas tehniskas skaitīšanas iekārtas un ieteikumi par to, kas būtu jāņem vērā, izvēloties tehnoloģisko iekārtu konkrētās vietas apmeklējumu uzskaites veikšanai. Veidojot jaunus objektus vai veicot jau esošo labiekārtojumu, aicinām plānoto darbu tāmē iekļaut apmeklētāju skaitītāja iegādes izmaksas, lai varētu vērtēt ieguldījumu atdevi un ieguvumu sabiedrībai.

Tūristu plūsmas, to apjomu, virzienu, izmaiņu tendences zinātniskā veidā pēta tūrisma ģeogrāfijas disciplīnā, taču ar praktiskajiem rezultātiem ikdienā saskaras pašvaldības, valsts organizācijas, kultūras un dabas mantojuma pārvaldītāji, publisko pasākumu organizētāji, uzņēmēji, projektu īstenotāji — daudzas iesaistītās puses, kam ir aktuāls jautājums par tūristu plūsmas monitorēšanu, arī pūļa pārvaldīšanu atpūtas publisko pasākumu laikā. Vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu atbalstu ieinteresētajām organizācijām, kas nākotnē vēlas attīstīt tūrisma monitorēšanu un ieviest elektroniskos skaitītājus. Sniegti padomi arī tiem, kuri ierīces jau ieviesuši, bet kā lietderīgāk tās izmantot, precīzi uzkrājot datus, analizējot tos plašāk un lielākās kopsakarībās.

Izmantojot uzkrāto pieredzi un zināšanas, HESPI šogad uzsāk regulāru un visaptverošu apmeklētāju plūsmas monitoringu Latvijā, kas būs savietojams ar citiem publiski pieejamiem tūrismu un rekreāciju raksturojošiem datiem. Tam jau tiek veidota speciāla tiešsaistes datu platforma, kur to interpretāciju būs iespējams redzēt gan telpiski, gan vizualizēti. Lielo datu (īpaši to kurus saņemam no ierīcēm –mobilajiem tālruņiem, elektroniskajiem skaitītājiem u.c.) izmantošana tūrisma un atpūtas nozares pētījumos iegūst arvien lielāku popularitāti, jo dod iespēju iegūt dažāda veida precīzus, ticamus datus, ļaujot tos  analizēt dažādos griezumos. Lielie dati galvenokārt tiek izmantoti, analizējot apmeklētāju, ceļotāju paradumus un tendences, ļauj sekmīgāk plānot tūrisma un atpūtas infrastruktūru, veidot personalizētus pakalpojumus, palielināt pakalpojumu kvalitāti, sniedz atbalstu dažādu lēmumu pieņemšanā. Informācija par apmeklētajiem ir būtiska dažādos līmeņos: gan vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā.

Vadlīnijas ir pieejamas šeit:

https://www.hespi.lv/sites/default/files/HESPI_Vadlinijas_apmeklejumu_skaita_noteiksanai_2020.pdf

Lūdzam sazināties ar Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu jautājumu vai tālākas sadarbības intereses gadījumā (hespi@va.lv).