Līga Cvetkova

Mg.philol.
HESPI direktora asistente (ilgstošā prombūtnē)
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)