Dace Ljusa

Vidzemes Augstskolas padomes locekle

Dace Ljusa ir Vidzemes Augstskolas padomes locekle. Savukārt ārpus augstskolas Dace ir arī “Rīgas ūdens” padomes locekle. Līdz šim bijusi “SEB atklātā pensiju fonda” valdes priekšsēdētāja, kā arī “SEB dzīvības apdrošināšana” valdes locekle, vadījusi Finanšu resursu departamentu Valsts kasē, strādājusi Finanšu ministrijā par pašvaldību finanšu stabilizācijas uzraugu. Dace ir ieguvusi divus maģistra grādus - gan sabiedrības vadībā, gan inženierzinātnēs.

Kas Jūs pamudināja kandidēt Vidzemes Augstskolas padomē?

Jau pirms vairākiem gadiem mērķtiecīgi virzījos uz darbu kādā no Latvijas uzņēmumu padomēm. Pusotru gadu kā strādāju Rīgas ūdenssaimniecības uzņēmuma padomē ar atbildību finanšu jomā, un tajā pašā laikā izglītības joma ir tā, kas mani vienmēr piesaistījusi. Kandidēt uz augstskolu padomēm lielā mērā mani pamudināja Banku Augstskolas rektore, kura mani uzrunāja personīgi. Mans darbs vienmēr ir bijis saistīts ar sabiedrības izglītošanu finanšu un uzkrājumu jomā. Saņēmu ieteikumu kandidēt uz vairākām augstskolām, jo nekad nevar zināt, kāda ir sagaidāmā konkurence. Pieteicos uz četrām augstskolām un būtībā mana kandidatūra tika atlasīta divās – Vidzemes Augstskolā un Ventspils Augstskolā. Abas augstskolas mani simpatizēja ar savām ambīcijām, bet Vidzemes Augstskola šķita sirdij tuvāka ar savu uzņēmējdarbības garu, tāpēc mana izvēle ir būt šeit.

Kādu Jūs nākotnē vēlētos redzēt Vidzemes Augstskolu?

Man ir vīzija par to, kādām vajadzētu būt augstskolām - ir jāintegrē starptautiskā un lokālā puse. Augstskola lokāli varētu būt kā izglītības un radošuma centrs, tāda kā platforma, kur cilvēki iegūst zināšanas, neatkarīgi no tā vai tas ir skolnieks, students, uzņēmuma darbinieks, mājsaimniece vai pensionārs. Cilvēkam būtu iespēja pilnveidot savas zināšanas augstskolā, kas varētu nodrošināt modulāras apmācības, prakses, dažādas nodarbības. Tas noderētu arī uzņēmējiem, jo augstskola ir kā zināšanu tilts starp cilvēku un uzņēmēju. Cilvēki augstskolā tiktu sagatavoti tam, lai darba tirgū būtu nodrošinātas uzņēmēja vajadzības gan izglītības, gan pētniecības jomā.

Savukārt starptautiski mēs varam piedāvāt maģistrantūras studijas, ko citas reģionālās augstskolas nevar. Mums noteikti ir jāatrod savas konkurējošās priekšrocības arī starptautiskajā - Eiropas universitātes kontekstā. No tā jāveido sadarbības tilti ar citām starptautiskām augstskolām, to studentiem, pievēršot uzmanību mūsu reģiona iespējām un attīstībai, un tajā pašā laikā rast papildus ienākumus augstskolas stiprināšanā. Mums augstskola ir jāveido gandrīz kā uzņēmums un tās intelektuālais potenciāls un kapacitāte ir jāmāk “gudri pārdot”. Ir jāpieliek spēki, lai attīstītu tās lietas, starptautiski un lokāli, no kurām iegūst visi. Augstskola, pasniedzēji, studenti, uzņēmēji un sabiedrība kopumā.

Kas būtu pirmais, ko Jūs gribētu darīt/izmainīt Vidzemes Augstskolas attīstības labā?

Mēs esam sākuši apzināt augstskolas stiprās puses un kompetences. Sākotnēji vēlamies saprast tās potenciālu un iespējas, lai spētu piesaistīt papildu finansējumu augstskolas nākotnes attīstībai. Manuprāt, uz biznesa pamatiem veidots izglītības piedāvājums ir daudz spēcīgāks tieši ilgtermiņā un vērtīgs gan augstskolas personālam, gan uzņēmējiem. Uzskatu, ka uz biznesa principiem vadīta augstskola noteikti attīsta radošumu, veicina inovācijas un piesaista labākos mācību spēkus, kā arī studentiem piedāvā izcilu vietu izaugsmei.

Es vēlētos, lai mācību spēkiem, kas strādā augstskolā būtu interesanti un viņi lepotos, ka iegulda savu darbu ne tikai, lai palielinātu savu algu, bet arī augstskolas reputāciju kopumā. Manuprāt, Vidzemes Augstskolas personāls ir ļoti enerģisks un kompetents, un, pieliekot pareizos spēka vektorus, atverot radošuma potenciālu un izmantojot starptautiskās iespējas, mēs panāksim reālu augstskolas uzplaukumu ne tikai Vidzemes reģionā.

Mums ir jāapzinās un jāizmanto visi aktīvi, kas mums ir. Varbūt kaut kas jāpārstrukturē. Šo procesu jau mēs sākam pamazām apzināt un man tas šķiet vērtīgi. Iespējams arī studentiem ir jādod iespēja sevi apliecināt. Studenti varētu labi darboties moduļu kursos vai nodarbībās, kas paredzētas vidusskolēniem. Tādā veidā studenti iegūtu praksi dažādās jomās, apgūtu prezentācijas mākslu, jaunas prasmes video sižetu veidošanā u.tml. Šodienas apstākļos sociālās platformas, kā Youtube vai Instagram, ir ļoti interesants veids, kā paplašināt iespējas zināšanu apguvē. Vidzemes Augstskolas cilvēki ir fantastiski un progresīvi. Padome grib iet roku rokā ar viņiem. Ir lieliski, ja mēs varam atrast papildus idejas un bagātināt viens otru.

Kādas priekšrocības sniedz tas, ka Vidzemes Augstskola atrodas reģionā - Valmierā?

Ņemot vērā to, ka augstskola atrodas reģionā, tai ir iespēja būt par inovāciju un radošuma centru. Būt virzītājspēkam reģiona uzņēmējdarbības atbalstam. Iespējams, ka mums jādomā par citu reģionu jauniešu piesaisti. Tādu, kuri vēlas studēt ārpus savām mājām, kuriem būtu interesanta dzīve Valmierā. Mēs studentiem papildus varam piedāvāt dažādas iespējas Valmieras sociālajā un sporta dzīvē. Vajadzīgs, lai studentiem ir interesanti būt Valmierā, ne tikai aizbraukt no mājām. Manuprāt, reģionālie centri var studentu dzīvi padarīt daudz dinamiskāku un personīgāku, nekā, piemēram, galvaspilsēta. Tajā pašā laikā galvaspilsēta ir “rokas stiepiena” attālumā. Un tā ir burvība, ko sniedz Vidzemes pērle Valmiera.

Kā Vidzemes Augstskola varētu piesaistīt finansējumu infrastruktūras attīstībai?

Manuprāt, šodienas kontekstā jāpārdomā koncepts, kas tad ir augstskola, tad attiecīgi tam būtu jāpielāgo esošā infrastruktūra. Vidzemes Augstskolai ir ļoti plašas telpas, studentu skaits salīdzinoši neliels, lai šīs telpas piepildītu. Tas ir izaicinājums, kam jāatrod risinājums tuvākajā nākotnē. Iespējams, varam piedāvāt koprades telpas dažāda veida uzņēmējiem, to darbiniekiem, citām sociālajām grupām vai vienkārši piedāvāt biroja telpas maziem, vidējiem uzņēmumiem reģionā.

Ar nelielu radošu iedvesmu, mēs noteikti varam atrast idejas un atbilstoši tās realizēt, tādējādi optimāli izmantojot tos resursus, kas pieejami Vidzemes Augstskolas rīcībā. Var piesaistīt pašvaldību un Eiropas fondus - jāpieliek viss potenciāls, lai ar savām idejām un aktivitātēm palielinātu ienākumus vai samazinātu izdevumus.

Vidzemes reģions ir ekonomiski aktīvs, Valmierā ir novērojama lielākā aktivitāte visā reģionā un reizēm pat izteikts telpu trūkums. Iespējams, vajadzētu apvienoties ar pašvaldību un kopīgās telpas, kas ir paredzētas vienam mērķim, izmantot vienuviet. Skatoties no tā, kādi ir reģiona attīstības virzieni, jāatrod ieinteresētās puses, kas vēlētos sadarboties ar Vidzemes Augstskolu. Tā var būt pašvaldība vai privātais sektors, bet mums ir maksimāli jāatrod vērtība tam, kas mums ir. Gan fiziskā, gan intelektuālā aktīva ziņā. Pārvērtēsim, kam mēs tērējam savus resursus, kur varam samazināt izdevumus un kā varam nopelnīt papildu ienākumus augstskolas attīstībai.

Kāpēc topošajiem studentiem būtu jāizvēlas studēt Vidzemes Augstskolā?

Studentiem būtu jāizvēlas studēt Vidzemes Augstskolā tāpēc, ka iegūtā izglītība ir ne tikai augsti novērtēta, bet studentiem arī ir starptautiskās iespējas, kas paver plašāku redzesloku. Tas, ko šeit apgūst studenti, ir svarīgi uzņēmējdarbībā un ir uzreiz pielietojams. Uzņēmēji jau tagad gaida rindā pēc mūsu studentiem, un manā izpratnē uzņēmējiem būtu finansiāli jāpiedalās studiju maksas segšanā. Šāda prakse tiek izmantota vairākās pasaules valstīs.

Studentam jāzina, ka viņa diploms tiks atzinīgi novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā, studiju laikā saņemot augstu, vērtīgu un modernu zināšanu kvalitāti. Students jau studiju laikā redz pievienoto vērtību ne tikai savā labā, bet arī apkārtējai sabiedrībai un augstskolā viņu sagatavo par augsta līmeņa speciālistu, kurš var strādāt dažādos uzņēmumos, viņam tiek dota iespēja darboties praksē un ir interesanta sociālā dzīve. Students grib saņemt izglītību Vidzemes Augstskolā un, iespējams, viņš paralēli pamatizglītībai var apgūt arī citus starpdisciplināros mācību moduļus. Šodien modulārā izglītības sistēma dod iespēju attīstīt talantus, paplašināt redzesloku un tā atraisa cilvēka apslēpto potenciālu. Mums jāiet uz to, lai mūsu prestižs, izglītības līmenis un saņemtais diploms ir ļoti augsts. Tāpat mums jāpiesaista ārvalstu studenti, jāveido atbilstošas programmas angļu valodā un jābagātina mūsu kultūra, izmantojot starpkultūru komunikāciju. Ir jāvērtē, kas ir tās lietas, kas piesaista jauniešus, jāievieš atbilstošas motivācijas sistēmas u.tml.