Lēmējinstitūcijas

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ViA augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 gadiem. Satversmes sapulce sastāv no 40 personām, no kurām 24 pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla locekļiem, 8 pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personāla locekļiem, un 8 pārstāvji tiek ievēlēti no pilna laika studējošo vidus.

Satversmes sapulces priekšsēdētāja: Dr.psych., Mg.math., asociētā profesore Vineta Silkāne
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece: Mg.sc.soc., lektore Ilze Grīnfelde

Satversmes sapulces sastāvs

Ar Vidzemes Augstskolas Satversmi, Satversmes sapulces un vēlēšanu nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Vidzemes Augstskolas padome

Satversmes sapulce ViA augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kuru ievēl uz 2 gadiem. Satversmes sapulce sastāv no 40 personām, no kurām 24 pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla locekļiem, 8 pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personāla locekļiem, un 8 pārstāvji tiek ievēlēti no pilna laika studējošo vidus.

Vidzemes Augstskolas padomes sastāvs:

ViA Padomes priekšsēdētājs, Dr.rer.pol. Arnis Sauka  – izvirzīts un apstiprināts amatā ar 2022.gada 31.janvāra Latvijas Valsts prezidenta vēstuli Nr.25 “Par valsts augstskolas padomes locekļa izvirzīšanu” saskaņā ar Augstskolu likuma 14.1 panta astotās daļas 2.punktu.

ViA Padomes locekļi:
Dr. hist. Gatis Krūmiņš  – apstiprināts amatā ar ViA Senāta 2022.gada 26.janvāra lēmumu.
Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele – apstiprināta amatā ar ViA Senāta 2021.gada 22.decembra lēmumu.
Mg.sc.pol., Mg.sc.ing. Dace Ljusa – Ministru kabineta virzīta kandidāte, 2022.gada 15.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 100 “Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”.
Mg.oec. Andris Puriņš – Ministru kabineta virzīts kandidāts, 2022.gada 15.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr. 100 “Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”.

Ar Vidzemes Augstskolas Padomes nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

 

Akadēmiskā šķīrējtiesa

Akadēmiskā šķīrējtiesa ir ViA institūcija, kas izveidota strīdu izskatīšanai starp ViA amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumu izskatīšanai par ViA Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no 3 locekļiem, no kuriem 2, aizklāti balsojot, ievēl Satversmes sapulce no akadēmiskajos amatos ievēlētā akadēmiskā personāla vidus, un 1 ievēl studējošo pašpārvalde no pilna laika studējošo vidus.

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

1. Mg.geogr., lektore Iveta Druva Druvaskalne,
2. Mg.paed., lektore Vija Melbārde.

Studējošo pārstāvis Akadēmiskajā šķīrējtiesā:
Ervīns Boikovs

Ar Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 

Akadēmiskās ētikas komisija

Akadēmiskās ētikas komisija ir koleģiāla institūcija, kas veicina izpratni un konsultē ViA studentus un docētājus par akadēmiskās un pētnieciskās ētikas jautājumiem un izskata ViA studējošo un akadēmiskā personāla akadēmiskās un pētījumu ētikas pārkāpumus.

Akadēmiskās ētikas komisijas sastāvs

Akadēmiskās ētikas komisija ar 31.08.2022. Senāta lēmumu Nr.8/1.1 apstiprināta uz diviem gadiem (līdz 31.08.2024.) šādā sastāvā:

 • Vineta Silkāne (Sabiedrības zinātņu fakultātes asociētā profesore, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece);
 • Linda Lancere (Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta pētniece);
 • Ervīns Boikovs (studiju programmas "Biznesa vadība" 2.kursa students).

Ar Vidzemes Augstskolas Akadēmiskās ētikas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

 

Vēlēšanu komisija

Vēlēšanu komisija organizē Satversmes sapulces vēlēšanas.

Vēlēšanu komisijas sastāvs
 • Mg.geogr., lektors Ilgvars. Ābols, 
 • Dr.sc.administr., docente Agita Šmitiņa, 
 • Mg. admin., lektore Zane Kudure, 
 • Mg.sc.soc. Inita Sakne.

.

 

 

 

Senāts

Senāts ir  koleģiāla Vidzemes Augstskolas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par ViA izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē ViA akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas.

Senāts sastāv no 15 senatoriem: 11 akadēmiskā personāla pārstāvjiem, trim studējošo pārstāvjiem un rektora.

Senāta pilnvaru termiņš ir trīs gadi.
Senāta sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā. Tajās drīkst piedalīties jebkurš students un augstskolas darbinieks.

Senāta priekšsēdētājs: Oskars Java (oskars.java[at]va.lv)
Senāta priekšsēdētāja vietniece: Ilze Grīnfelde (ilze.grinfelde[at]va.lv)
Senāta sekretāre: Evija Lubņevska (evija.lubnevska[at]va.lv)

Senāta sastāvs

Senāta ietvaros darbojas trīs pastāvīgās komisijas:

 1. Izglītības komisija;
  Zinātnes komisija;
  Attīstības jautājumu komisija.

Ar Vidzemes Augstskolas Senāta nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Vairāk informācijas šeit (te būs saite) Revīzijas komisija veic iekšējās revīzijas uzdevumus. Tā pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Revīzijas komisija saskaņā ar ViA Satversmi trīs cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz diviem gadiem.

Revīzijas komisijas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

 • Mg.sc.soc., lekt. Liene Ločmele,
 • Dr.phil. (PhD), doc. Linda Veliverronena.

Studējošo pārstāvis:

Estere Loreta Ābeltiņa

Ar Vidzemes Augstskolas Revīzijas komisijas nolikumu iespējams iepazīties dokumentu sadaļā

 


 

Fakultāšu Domes

Vidzemes Augstskolas fakultāšu Domes ir koleģiālas lēmējinstitūcijas fakultāšu akadēmiskās, zinātniskās un pētnieciskās darbības nodrošināšanai.

Inženierzinātņu fakultātes Domes sastāvs
Sabiedrības zinātņu fakultātes Domes sastāvs

VIA akadēmiskās, administratīvās un zinātniskās struktūrvienības

Zinātniskie institūti

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ir Vidzemes Augstskolas zinātniska struktūrvienība un aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (aģentūra kopš 2013. g.) tiesību un saistību pārmantotāja. Institūts izveidots ar ViA Senāta 2015. gada 16. decembra lēmumu Nr. 1.

HESPI tīmekļa vietne

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts ir dibināts 2006. gada jūlijā.

 


 

Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC)

ZTC veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību.

ZTC mājas lapa

Vidzemes Augstskolas fonds

ViA Fonda mērķis ir veicināt izcilību, inovācijas, zināšanu pārnesi un konkurētspēju augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā, mūžizglītībā un citās jomās Vidzemes Augstskolā, tādējādi sekmējot Vidzemes un Latvijas attīstību.

ViA Fonda uzdevumi:
- piesaistīt, uzkrāt un pārvaldīt mantu, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējumu;
- piešķirt stipendijas, apbalvojumus un citus piešķirumus ViA Fondam atbilstošās jomās;
- organizēt pasākumus ViA Fonda mērķa sasniegšanai;
- veikt citu darbību, kas vērsta un nodibinājuma mērķa sasniegšanu.

ViA Fondā ir tikusi veicināta sadarbība ar potenciālajiem ziedotājiem, rezultātā sekmējot Fonda mērķa sasniegšanu un nodrošinot stipendijas zinātkāriem un talantīgiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kā arī tiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kuri ieinteresēti iesaistīties ar augstskolas atpazīstamību veicinošos projektos.

ViA Fonda statūti

E-pasts: [email protected]

ViA Fonda direktors
Edmunds Jansons
E-pasts: [email protected]
26328749

Nodibinājums "Vidzemes Augstskolas Fonds"
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201
Reģ. nr. 40008142412
SWEDBANK konts ziedojumiem: LV32HABA0551029910264

No 2023.gada 7.septembra līdz 2023.gada 15.septembrim ViA informācijas tehnoloģiju studiju virziena 4.kursa studentiem iespējams pieteikties apmaksātai SIA "SunGIS" programmētāja praksei. Nolikums pieejams šeit.

ViA fonds