ViA studentiem ir pieejami divu veidu kredīti: Studiju kredīts, kas paredzēts studiju maksas segšanai un Studējošā kredīts, kas paredzēti ikdienas tēriņiem.
Valsts garantētos studiju un studējošos kredītus izsniedz A/S SEB banka.

 

Studiju kredīts

 

Studiju kredīta maksimālā summa uz akadēmisko gadu:

- 1880 EUR pilna laika koledžas un bakalaura studiju programmas studentiem
- 1412 EUR nepilna laika koledžas un bakalaura studiju programmas studentiem
- 2812 EUR pilna laika maģistrantūras studiju programmu studentiem

Studiju kredītu ar valsts galvojumu var saņemt akreditētas studiju programmas students. Studiju kredītu banka divas reizes gadā pārskaita uz augstskolas kontu.

Ja kredīta summa ir mazāka par 1423 EUR , tad atmaksa jāveic 5 gadu laikā, bet ja tā pārsniedz 1423 EUR - tad kredīts jāatmaksā 10 gados.

Ja students tajā pašā bankā ir ņēmis arī studējošā kredītu, nosakot atmaksu, šie kredīti summējas.

 

Pieteikšanās kārtība (kredīts ar valsts galvojumu):

1. Semestra 1.nedēļā (rudens semestrī līdz 11.septembrim, pavasara semestrī līdz 11.februārim) jāiesniedz iesniegums augstskolas finansistiem (Cēsu iela 4, C207.kabinets). Iesnieguma veidlapas pieejamas uz vietas pie finansistiem;
2. Jāseko līdz informācijai par kredīta apstiprināšanu un līgumu slēgšanu bankā (informācija pieejama ViA iekštīklā sadaļā „Informācija studentiem");
3. Pēc apstiprinājuma informācijas saņemšanas jādodas uz jebkuru SEB filiāli un jāslēdz līgums par studiju kredīta saņemšanu (par studiju kredīta izskatīšanu un līguma slēgšanu bankā būs jāmaksā komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi. Konsultācijas par kredītu bankā ir bezmaksas).
4. Studentam būs nepieciešams viens galvotājs (fiziska persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, gadījumā, ja pats students tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem, vismaz vienas minimālās algas apmērā (360 EUR pirms nodokļu nomaksas). Galvotājam būs jāatver konts SEB un jānoslēdz galvotāja līgums.

Studiju kredīts bez valsts galvojuma

Komercbankas piedāvā iespēju saņemt kredītu studijām arī bez valsts galvojuma. To var saņemt kā klātienes tā neklātienes studenti, un tam var pieteikties arī licencētās studiju programmās studējošie. Noteikumus kredīta saņemšanai un tā atmaksas kārtību katra banka nosaka individuāli. Vairāk informācijas meklē banku mājas lapās vai pie augstskolas finansistiem (Cēsu iela 4, telpa Nr. 207).

 

Studējošā kredīts

 

Studējošā kredīta maksimālā summa uz akadēmisko gadu:

344,00 EUR mēnesī (jeb 80% apmērā no minimālās algas valstī).

Studējošo kredītu var saņemt pilna laika akreditētas studiju programmas students. Studējošā kredītu students saņem savā bankas kontā ap katra mēneša 15. datumu (izņemot jūliju un augustu, kad kredīts netiek piešķirts).

Kredīta pamatsumma par kredīta izmantošanu jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc sekmīgas studiju beigšanas. Ja kredīta summa ir mazāka par 1423 EUR, tad atmaksa jāveic 5 gadu laikā, bet ja tā pārsniedz 1423 EUR - tad kredīts jāatmaksā 10 gados,

Ja students tajā pašā bankā ir ņēmis arī studiju kredītu ar valsts galvojumu, nosakot atmaksu, šie kredīti summējas.

 

Pieteikšanās kārtība (kredīts ar valsts galvojumu):

1. Studiju gada sākumā augstskolas finansistiem (Cēsu ielā 4, telpas Nr. 207) jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapas pieejamas pie finansistiem) un dokumenti, kas apliecina studenta nepieciešamību pēc šī kredīta (izziņa par ģimenes stāvokli, izziņas par vecāku vidējo izpeļņu utt.).
2. Jāseko līdz informācijai par kredīta piešķiršanu un līgumu slēgšanu bankā (informācija būs pieejama ViA iekštīklā sadaļā „Informācija studentiem").
3. Pēc apstiprinājuma informācijas saņemšanas jādodas uz jebkuru SEB bankas filiāli un jāslēdz līgums par studējošā kredīta saņemšanu.
4. Par studējošā kredīta izskatīšana un kredīta līguma slēgšana bankā ir maksas pakalpojums saskaņā ar bankas cenrādi.
5. Studentam būs nepieciešams viens galvotājs (fiziska persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, gadījumā, ja pats students tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem, vismaz vienas minimālās algas apmērā. Galvotājam būs jāatver konts SEB bankas un jānoslēdz galvotāja līgums.

 

Kopējā informācija

Ikviens akreditētās studiju programmas dienas nodaļas students var saņemt vienlaikus abus kredītus.

Nepilna laika akreditētās studiju programmas studenti var saņemt studiju kredītu.

Students un galvotājs slēgt līgumu var doties katrs uz savu bankas filiāli. Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.

Bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai galvotājs nav nepieciešams.

Studiju kredīta procentu likmes un kredītu atmaksas kārtību lūdzam skatīt SEB bankas mājas lapā šeit.

Kredītu atmaksas atvieglojumus lūdzam skatīt SEB bankas mājas lapā šeit.

Kredītu piešķiršanas komisijas nolikums

 

Uzzini vairāk par studējošo kreditēšanu:

www.izm.gov.lv/lv/studentiem/krediti

www.sza.gov.lv

 

Kontakti jautājumiem:

Finanšu speciāliste: Inita Sakne

E-pasts: inita.sakne[at]va.lv