Karjeras iespējas

Absolventi var būt privātuzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā (piemēram, apdrošināšanā, bankās un citās finanšu institūcijās, t.sk. arī starptautiskā mērogā).

Absolventi var būt arī valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītāji

vai vadošie speciālisti dažādās jomās, piemēram, personāla vadībā, mārketingā vai projektu vadībā.

Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes mārketinga stratēģiju un uzņēmuma stratēģiju izstrādē;

praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā un auditā; cilvēkresursu vadības aspekti; studiju procesā attīstīta prasme konkrētā kursa/pētījuma ietvaros atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un diplomdarbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli.

absolventi darbojas