Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Mikroekonomika, Makroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā,  Uzņēmējdarbības tiesības,  Projektu vadība,  Mārketings,  Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas,  Vadības psiholoğija,  Starptautiskā ekonomika,  Matemātika,  Pētījumu metodoloğija,  Investīciju un risku vadība,  Statistika un datorizēta informācijas apstrāde.

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Mārketinga stratēģijas, Organizāciju pārvaldība, Vadības grāmatvedība, Loģistika, Kvalitātes vadības sistēmas, Cilvēkresursu vadība, Investīciju un risku vadība, Stratēģiskā vadīšana, Finanšu vadība.

Izvēles kursi

Audits, Eko uzņēmējdarbība, Gada pārskata sastādīšana, nodokļu sistēmas un likumdošana Latvijā, Līderība, Emocionālā inteliģence, Reklāma, Uzņēmuma vadības procesa modelēšana, Organizācijas kultūras menedžments, Starptautiskie norēķini u.c.  

PRAKSE

Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās pieredzējušu speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā biznesa vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz četras prakses – 1., 2., 3. kursā un pirmsdiploma praksi 4.kursā pilna laika studijās un 2., 3., 4.kursā un pirmsdiploma praksi 5.kursā nepilna laika studijās.