Studiju programmas saturs
ŽURNĀLISTIKAS PAMATI

Rakstītā žurnālistika, Mediju ētika, Mediju tiesiskie aspekti, Nozaru žurnālistika, Latvijas mediju vide, ikgadēja prakse dažādās mediju organizācijās.

AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA

Multimediju komunikācija, Fotožurnālistika, Radio un TV žurnālistika, Multimediju žurnālistika, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Īsfilmu darbnīca.

SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA

Jaunie mediji un politika, Tiešsaistes informācijas vide, Virtuālās vides sociālpsiholoğiskie aspekti.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Mediju ekonomika un vadība, Uzņēmējdarbība radošajās industrijās, Sabiedriskās attiecības un reklāma.

PĒTNIECĪBA

Pētījumu metodoloģija, Kvalitatīvās pētījumu metodes, pētniecības prakse, gada projekti, bakalaura darbs.

DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA

Socioloğija, Sabiedrības pārvalde, Sociālā psiholoğija, Politekonomija, Publiskā runa, Radošā rakstība, Argumentācija un loğika, Akadēmiskā rakstība, Masu komunikācija, Publiskā runa, Angļu valoda komunikācijas zinātnē.

IESPĒJA VEIDOT KARJERU JAU STUDIJU LAIKĀ

Prakse 24 KP apjomā, tematiski darbi kursu ietvaros.

PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Mediju studijas un žurnālistika" studenti katrā studiju gadā  iziet praksi dažādās mediju organizācijas gan Latvijā, gan ārvalstu mediju uzņēmumos.

1. kursā žurnālistikas prakse I (6 nedēļas)
2. kursā žurnālistikas prakse II (6 nedēļas)
3. kursā žurnālistikas prakse III (6 nedēļas)
4. kursā pirmsdiploma prakse (8 nedēļas)