Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Tūrisma pamati, Baltijas jūras reğiona tūrisma ğeogrāfija, Tūrisms un vides aizsardzība, Informācijas tehnoloğijas tūrismā, Multimediju komunikācija, Tūrisma produkts, Informācijas avoti un interpretācija, Muzeju darbības principi, Baltijas kultūras vēsture, Publiskā runa un improvizācija.

PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA

Pasākumu scenārijs un režija, Pasākumu plānošana un organizēšana, Pasākumu vadīšana, Komunikācijas treniņš.

GIDA IEMAŅAS

Tūristu grupu organizēšana un vadīšana, Gidu darba metodika, Starpkultūru komunikācija tūrismā un angļu, vācu, franču, krievu, ķīniešu valodas.

DOMĀŠANAS PLAŠUMS

Filozofija, Kultūras un mākslas vēsture, Eiropas vēsture, Latvijas tradicionālā kultūra, Tautsaimniecība ES kontekstā, Sociālā psiholoğija, Lietišķā ētika un komunikācija,Pētījumu metodoloğija, gada projekti un bakalaura darbs.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Uzņēmējdarbība, Tūrisma tirgvedība.

PRAKSE

Prakses studentiem noris mācību ekskursiju veidā un praktizējot tūrisma nozares uzņēmumos vai organizācijās. Prakses vietas tiek nodrošinātas vai arī students pats var ieteikt savu sarunātu prakses vietu. Daudz praktisku nodarbību tiek integrēts studiju kursā. Par standartu uzskatāma vismaz viena semestra studijas vai trīs mēnešu prakse ārvalstīs.