Studiju programmas mērķis:

ir sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus) un pētniekus analītiskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kuri spēj radīt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un ekonomikā Latvijas, Eiropas un globālājā pētniecības telpā. Kopīgā studiju programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizāciju pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.

Studiju programmu īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2021.gada 31. decembrim.

Kopīgā studiju programma licencēta 05.02.2020. Licences nr. 04031-27

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
  • pieteikuma anketa;
  • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
  • promocijas darba izvērsts pieteikums, ietverot problēmas formulējumu, galvenās aktualitātes, atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētisko pamatojumu, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaitu un metodes (vēlams vizualizēt) 2 līdz 3 A4 lapu apjomā;
  • angļu valodas zināšanu apliecinājums;*
  • CV (Europass forma).

*sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

5

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

4550 EUR (kopējā studiju maksa EUR 13650) 

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

VALODA

latviešu vai angļu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Tiek uzņemti pretendenti ar iepriekš iegūtu maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā**

**Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Jāiesniedz iespējamās promocijas darba izvērstu pieteikumu, ietverot problēmas formulējumu, galvenās aktualitātes, atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētisko pamatojumu, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaitu un metodes (vēlams vizualizēt) 2 līdz 3 A4 lapu apjomā latviešu vai angļu valodā***

Pieteikuma anketa un reģistrācija

Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT 

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 10,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

 

Papildu informācija par uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C205.kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv