Studiju programmas mērķis:

ir sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus) un pētniekus analītiskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kuri spēj radīt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un ekonomikā Latvijas, Eiropas un globālājā pētniecības telpā. Kopīgā studiju programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizāciju pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.

Studiju programmu īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskola, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2021.gada 30.jūnijs

Kopīgā studiju programma licencēta 05.02.2020. Licences nr. 04031-27

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 - pieteikuma anketa;

- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

- zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);

- iestājreferātu par iespējamo promocijas darbu (problēmas formulējuma līmenī, ne vairāk kā viena A4 formāta lapa);

- angļu valodas zināšanu apliecinājums;*

- CV (Europass forma).

*sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

5

STUDIJU MAKSA 2020./2021. AK.G.

4550 EUR (kopējā studiju maksa EUR 13650) 

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

VALODA

latviešu vai angļu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Tiek uzņemti pretendenti ar iepriekš iegūtu maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā**

**Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Jāiesniedz iespējamās promocijas darba tēmas pieteikums (viena  A4 formāta lapa) latviešu vai angļu valodā***

 ***problēmas formulējuma līmenī, ne vairāk kā viena A4 formāta lapa.

 

Pieteikuma anketa un reģistrācija

Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT 

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 10,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

 

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C205.kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv