Studiju programmas mērķis:

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Inženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijas nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (Dr.sc.ing.)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 31. decembrim.

PAPILDUS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 - iespējamā promocijas darba anotācija; ***
 - zinātnisko un akadēmisko publikāciju saraksts (ja tādas ir);
- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 - iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

*** ne vairāk kā  viena A4 formāta lapa, kuru ir parakstījuši gan imatrikulējamā persona, gan iespējamais promocijas darba zinātniskais vadītājs.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

5

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 4550

STUDIJU ILGUMS

3 gadi

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs. **

** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.

Vismaz viena starptautiski recenzēta un starptautiski pieejamās indeksējamās datu bāzēs ietverta zinātniska publikācija, kas attiecināma uz doktoranta zinātniskā darba tēmu (ja tāda ir).

Promocijas darbs

DACE AIZSTRAUTA tēma "Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēšanas modelis".

Zinātnes nozare, apakšnozare - Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

Zinātniskais vadītājs - Prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters

Aizstāvēšanas gads - 2019

Darbs tiešsaistē apskatāms šeit

 

Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketa atrodama ŠEIT 

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 10,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

 

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C205.kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv