Studiju programmas saturs
Specialitātes pamatkursi

Ēku projektēšanas principi, Būvkonstrukcijas, Būvizstrādājumi un ekoloģiskie būvmateriāli, Būvmehānika un materiālu pretestība, Būvfizika un būvakustika, Inženierģeoloģija, ģeodēzija,BIM, Būvdarbu tehnoloģijas, celtniecības mehānismi un aprīkojums, Inženiertīkli, Būvprojektu organizēšana,vadīšana, BIS, Būvniecības ekonomika un Tāmēšana, Būvju tehniskā apsekošana, Specialitātes angļu valoda, Darba aizsardzība un pirmā palīdzība, Nozares tiesību pamati un standarti, Būvju ekspluatācija.

Specializētie kursi

Koka ēku un ekobūvju celtniecība, Ievads būvju ugunsaizsardzībā, Darba drošība un elektrodrošība būvniecībā, Būvķīmija. Ķīmisko vielu droša pārvaldība, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā.

Ilgtspējība

Ilgtspējīga attīstība, Būvizstrādājumi un ekoloģiskie būvmateriāli , Ēku projektēšanas principi, Eiropas Zaļais kurss. Zaļais publiskais ieprikums, Energoefektivitāte, Ilgtspējīga būvniecība.

Digitalizācija un vadība

BIM (Būves informācijas modelēšana), BIS ( būves informācijas sistēmas), Cilvēku vadība(komandas), Projektu vadība, Uzņēmējdarbības pamati, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā.

Prakse

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Studējošie var izvēlēties prakses vietas no sadarbības uzņēmumu klāsta Latvijā un Eiropā. Pieejamas arī Erasmus + prakses stipendijas.

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „ Ilgtspējīga ēku būvniecība” prakses notiek ārpus augstskolas koka ēku ražošanas un celtniecības uzņēmumos un iestādēs būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu vadībā, un to kopējais garums ir 20 nedēļas.

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Studiju ietvaros, studējošie sākot ar 2. kursu uzsāk darbu pie kvalifikācijas darba izstrādes, kura pamatā ir 3. grupas ēkas projekts Latvijā vai pasaulē. Studiju programma sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, partneriem un mācībspēkiem piedāvā aktuālas un mūsdienīgas kvalifikācijas darbu tēmas.