Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Ģeodēzija un inženierģeoloģija, Koka ēku un ekobūvju celtniecība, Materiālu pretestība, Būvfizika un būvmehānika, Datorzinības, IT un datorgrafikas lietojumi, Būvdarbu tehnoloģijas, eltniecības mehānismi un aprīkojums, Koka konstrukcijas, Dzelzsbetona konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, Būvķīmija, Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli, Rasēšanas un projektēšanas pamati, Energoefektivitāte un ilgtspējīga būvniecība, Būvdarbu organizēšana, vadīšana un tāmēšana, Būvju ekspluatācija, Inženierkomunikācijas, Augstākā matemātika, Specialitātes svešvaloda, Darba aizsardzība un pirmā palīdzība.

Vide

Ekoloģija un vides aizsardzība, Vides plānošana un ainavu arhitektūra.

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības pamati, Cilvēkresursu vadība un projektu vadība inženierzinātnēs, Nozares tiesību pamati un standarti, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā.

PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „ Koka ēku celtniecība un ekobūves” prakses notiek ārpus augstskolas celtniecības uzņēmumos un iestādēs būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu vadībā, un to kopējais garums ir 16 nedēļas