Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

Mehānismus un mehāniskās sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu apzīmē ar jēdzienu mehatroniskās sistēmas, un mācību par šīm sistēmām sauc par mehatroniku.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus - mehatroniķus profesionālai darbībai tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta mehānismu vadība ar elektronikas un datortehnikas palīdzību. Studenti pēc studijām spēj uzņemties un veikt šādus profesijas standartā noteiktos pienākumus:

  • Projektēt, uzstādīt, ieviest un ekspluatēt mehatroniskās sistēmas;
  • Noteikt, iestatīt un regulēt mehatronisko iekārtu parametrus;
  • Nodrošināt efektīvu iekārtu ekspluatāciju.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

Zināšanas ekonomikas pamatos, loģistikā, teorētiskajā mehānikā, programmēšanā, mašīnu mehānismu teorijā, materiālzinībās,  elektrotehnikā, elektronikā, elektroapgādē un metālapstrādē u.c.

Prasmes atrast un novērst bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmas, lietot diagnosticēšanas iekārtas un mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK) u.c.

Iemaņas – spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to konkrētu mehatronikas problēmu risināšanā, formulēt, aprakstīt, analizēt praktiskas problēmas.

Šajā programmā iegūtās zināšanas un iemaņas ir universālas - programmas studenti un absolventi var strādāt dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī radīt paši savus jaunuzņēmumus un virzīt inovatīvus risinājumus pasaules tirgos. Mehatronikas inženieri spēlē svarīgu lomu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Mehatronika apvieno tādas inženierzinātņu jomas kā mehānika, elektronika un datorzinātnes, ko parasti saprotam ar mehānisko sistēmu automatizāciju. Klasiska mehatronikas sistēma ir industriālais robots, taču šodien, pateicoties straujai IT attīstībai un datu apstrādes un pārraides ātrumu pieaugumam, par mehatronikas sistēmām mēs runājam Lietu Interneta un Industry4.0 kontekstā – ražošanas un pakalpojumu procesu digitalizācija.
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs
MEHATRONIKAS STUDIJU VIRZIENA LEKTORS
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Mehatroniķis

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 30. jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas. Lekcijas notiek darbadienu vakaros. Studijas iespējams apvienot ar darbu. 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

Budžeta vietu skaits 2020./2021. ak.g.

20 - vakara studijām

Studiju maksa 2020./2021. ak.g.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3116)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE rezultāti (Svešvaloda*^ Matemātika);

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs**;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 13. JŪLIJA līdz 3. AUGUSTAM

Papilduzņemšana no 17. AUGUSTA līdz 24. AUGUSTAM
Pieteikšanās norisinās klātienē Cēsu ielā 4, Valmierā no plkst. 10:00 līdz 13:00.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.