Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Datorsistēmu administrēšanas pamati, Tehniskā mehānika un materiālu pretestība, Mašīnbūves rasēšana, Elektronika, Darba un vides aizsardzība, elektrotehnika, Programmēšana, Elektropneimoautomātika, Mašīnu un mehānismu teorija, Elektropiedziņa, PLK pielietojums un programmēšana, Automātikas elementi, to uzbūve, darbība un pielietošana, Industriālo automatizēto procesu vizualizācija, Metālapstrāde, Salāgojumi, Elektriskie, pielaides un tehniskie mērījumi, Materiālu mācība, Svešvaloda. 

Uzņēmējdarbība

Ekonomikas pamati un loğistika, Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība.

PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī - 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī - 12 nedēļas prakse specialitātē