Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!

Uz zinātniskiem pamatiem balstīta, praktiski orientēta studiju programma, kas sagatavo augstas kvalifikācijas vadības līmeņa speciālistus profesionālai darbībai privātajā, publiskajā, un nevalstiskajā sektorā.

PRASMES UN IEMAŅAS

Programmas studenti apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības vidi, mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī būtiskākais - paaugstināt uzņēmuma un savu personisko konkurētspēju. 

Īpaši uzsvērta ir praktisko iemaņu un kompetenču apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.

Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!
Studiju programma tika izveidota laikā, kad Latvija tikko bija iestājusies ES un parādījās reālas iespējas izbaudīt mobilitātes brīvību, kas ir ES valstu savienības pamatā. Par šo studiju programmu studentu interese un atsaucība bija liela. Pēc pāris gadiem BVV studentiem jau bija iespēja šo mācību programmu apgūt angļu valodā. Šāda pieeja deva iespēju piesaistīt studentus no citām ES valstīm, kā arī vietējiem studentiem bija iespēja apgūt speciālo angļu valodu un arī uzlabot sarunvalodas prasmes. Visi, līdz šim studējušie ir veiksmīgi iekārtojušies darbā, kā arī guvuši iespēju veidot karjeru pateicoties iegūtajam profesionālajam grādam.
Dr.oec. Maira Leščevica
Studiju programmas izstrādātāja
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs
(4 semestru programmai)

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 14. oktobrim.

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi jeb 3 semestri
(ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija);
2 gadi jeb 4 semestri
(ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija)

STUDIJU VALODA

Angļu

BUDŽETA VIETU SKAITS

15 + 5

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 2445

PAPILDUS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

CV (Europass forma)*

*Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi.

Studiju programmas laika plāns

Lekcijas notiek piektdienās un sestdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā - 100%;

Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs:

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā - 50%;

Iestājpārbaudījums - 50%;

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek ņemts vērā valsts pārbaudījuma vērtējums

Ārpus konkursa uzņem 

Reflektantus ar diplomu par izcilību

Videoieskats par studiju programmu
Studiju programmas izstrādātāja Dr.oec. Maira Leščevica stāsta par studiju programmas mērķiem un saturu, svarīgākajām programmas priekšrocībām, kā arī iepriekšējo gadu maģistra darba tēmām un sasniegumiem.
UZŅEMŠANA

Informācija tiks aktualizēta