Studiju programmas saturs
Vadība

Globālais mārketings un klientu attiecību vadība, Korporatīvās un publiskās finanses, Modernās loğistikas sistēmas, Cilvēkresursu attīstība, Projektu vadības stratēğijas un inovatīvie vadības procesi, Organizāciju psiholoğija, Biznesa procesu imitāciju modelēšana, Ilgtspējīgas sadarbības attīstības plānošana un vadība, Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas.

Biznesa vide

Uzņēmējdarbības vide, Mūsdienu reklāmas tendences, E-komercija un bizness, Reğionālās attīstības tendences, Sociālie tīkli biznesa vidē, Starptautiskās norēķinu sistēmas, Korporatīvā atbildība un ētika, ES politika uzņēmējdarbībā, Starptautiskā tiesiskā vide, Starpkultūru komunikācija, Pētījuma metodes sociālajās zinātnēs.

PRAKSE

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Prakses tiek plānotas Latvijas vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos.