Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai

Studiju programma dod iespēju vienlaikus saņemt divus diplomus (Vidzemes Augstskolas, gan Satakuntas Augstskolas (Somija)). Tā veidota ņemot vērā aktuālās pārmaiņas tūrisma, viesmīlības un atpūtas nozarēs, kuras aktīvi atsāk darbu pēc pandēmijas un paver lieliskas iespējas karjeras veidošanai. Studējot programmā jūs apgūsiet kā veicināt tūrisma vietu, uzņēmumu un citu organizāciju konkurētspēju, un kā stratēģiski vadīt šīs organizācijas krīžu, pēckrīžu un nenoteiktības apstākļos.  

Jūs pieredzēsiet starptautisku studiju vidi un varēsiet mācības ērti savienot ar darbu vai atrašanos ārpus Latvijas. Studijas notiek gan attālināti, gan klātienē intensīvo nedēļu un mācību braucienu laikā. Intensīvās nedēļas reizi semestrī notiek Latvijā un Somijā, kā arī neatņemama studiju sastāvdaļa ir ne vien mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā, bet arī mācību ekskursijas studiju kursos.  Studiju laikā jums būs iespēja ne tikai iepazīties ar starptautisku biznesa pieredzi, bet arī apzināt un iepazīt potenciālos sadarbības partnerus. Pateicoties sadarbībai ar Satakuntas Augstskolu, daļu studiju programmas ir iespējams personalizēt, izvēloties kursus atbilstoši Jūsu profesionālajām interesēm. Studiju laikā docētāji darbojas arī kā konsultanti Jūsu profesionālo problēmjautājumu risināšanā, aktīvi iesaistot studiju procesā studiju biedrus un nozares profesionāļus. 

Konkurētspējas stiprināšana, viedu ceļojumu galamērķu un organizāciju stratēģiskā vadība tiek aplūkota caur Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labāko prakšu pieredzes stāstiem, izceļot mūsdienu tehnoloģiju radītās iespējas no biznesa datu analīzes līdz pat prognozēšanai un produkta dizainam, pārmaiņu vadīšanai un spējai pielāgoties mainīgiem apstākļiem, kā arī  citiem aspektiem paturot prātā daudznozaru perspektīvu. 

Studijas notiek angļu valodā.

Studiju programmu īsteno Vidzemes Augstskola (ViA) sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu (SAMK) (Pori, Somija).

Dubultā grāda studiju programma studentiem sniedz uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai, spējai atjaunoties pēc dažādām krīzēm un spējai pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem. Studijas arī stiprinās dažādas digitālās prasmes, kas mūsdienu pasaulē nepieciešamas uzņēmējdarbībā sākot no biznesa datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta attīstībai.
Linda Veliverronena
Programmas direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Iegūstamais grāds ViA: Sociālo zinātņu maģistra grāds tūrisma un atpūtas organizācijā

Iegūstamais grāds SAMK: Maģistra grāds viesmīlības vadībā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 10.aprīlim

 

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2022./2023.AK.G.

EUR 3094*

STUDIJU VALODA

Angļu

 

BUDŽETA VIETU SKAITS 2022./2023.AK.G.

15

STUDIJU ILGUMS

 1,5 vai 2 gadi (60 KP vai 80 KP)

80 kp studiju programā ietverta 20 nedēļu prakse. 

LEKCIJU NORISE

Klātienes un attālināto kontaktnodarbību norises laiks ceturtdienas vakaros un piektdienās. Plānoti trīs mācību braucieni - sestdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds sociālajās un cilvēkrīcību zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā vai tūrisma un atpūtas organizācijā, kultūras vadībā vai tam pielīdzināma izglītība

Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

 

Izziņa (angļu vai latviešu valodā) par 2 gadu pieredzi tūrismā, pakalpojumu sektorā, uzņēmējdarbībā vai kādā citā ar tūrismu saistītā jomā, kas iegūta pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas (ja reflektants pretendē uz dubultā grāda iegūšanu)

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

Iestājpārbaudījuma vērtējumu veido:

  • rakstisks pārbaudījums  - 60%
  • motivācija studijām - 30%
  • angļu valodas zināšanas - 10%
UZŅEMŠANA 2022

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Motivācijas video angļu valodā (<250 MB apjomā);
  • Izziņa (angļu vai latviešu valodā) par 2 gadu pieredzi tūrismā, pakalpojumu sektorā, uzņēmējdarbībā vai kādā citā ar tūrismu saistītā jomā, kas iegūta pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas (ja reflektants pretendē uz dubultā grāda iegūšanu);
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS: no 27.jūnija līdz 17.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI TIEŠSAISTĒ:

Reflektantiem no Latvijas un citām ES, EZZ valstīm un Šveices konfederācijas: 18.08.2022.-19.08.2022.

Reflektantiem no valstīm ārpus ES: 09.06.2022.-10.06.2022.

STUDIJU SĀKUMS:

Pirmā semestra intensīvā studiju nedēļa tiek plānota Satakuntas Augstskolā (Pori, Somija) 2022.gada septembrī: 05.09.2022. - 09.09.2022.