Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai*

Studiju programma veidota, lai praktiski stiprinātu konkurētspējīga tūrisma stratēģiskai vadībai nepieciešamās kompetences. Tā sniedz uz nākotni orientētas zināšanas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labajām praksēm, mūsdienīgām tehnoloģijām un citiem instrumentiem tūrisma sektoru, galamērķu un uzņēmumu attīstībai, kā arī pārmaiņu, ar kurām šobrīd saskaras tūrisma nozare, vadībai.

Maģistra studiju programma nodrošina iespēju studēt patiesi starptautiskā vidē. Nodarbības notiek gan tiešsaistē, gan klātienē intensīvo nedēļu laikā, kas atļauj studijas ērti savienot ar darbu vai atrašanos ārvalstīs. Intensīvās studiju nedēļas reizi semestrī notiek Latvijā un Somijā un neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā. Intensīvo nedēļu un mācību apmeklējums klātienē nav obligāts, bet ļoti rekomendējams.

Studijas notiek angļu valodā.

Dubultā grāda studiju programma studentiem sniedz uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai, uzņēmumu spējai atjaunoties pēc dažādām krīzēm un spējai pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem.

Linda Veliverronena
Programmas direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Iegūstamais grāds ViA:

Akadēmiskais maģistra grāds sociālajās zinātnēs tūrisma uzņēmējdarbības vadībā

Iegūstamais grāds SAMK:

Maģistra grāds viesmīlības vadībā.

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 10.aprīlim

*Licences saņemšanas gadījumā

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 3094

STUDIJU VALODA

Angļu

 

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

Informācija tiks papildināta

STUDIJU ILGUMS

 1,5 vai 2 gadi

LEKCIJU NORISE

Klātienes un attālināto kontaktnodarbību norises laiks ceturtdienas vakaros un piektdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība vai tam pielīdzināma augstākā izglītība*

*Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta vai tūrisma profesionālajās bakalaura programmās vai ekonomikas vai vadības zinātnēs: Iestājpārbaudījuma tests tūrisma, vadības, ekonomikas, vides, kultūras un pētījumu metodoloģijas tēmām - 60 %;

Valsts pārbaudījuma (bakalaura darba) vērtējums – 40%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 60%

* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā. 

UZŅEMŠANA 2021./2022. AKAD.G.

!!! UZŅEMŠANA tiek plānota 2022. gada janvārī !!!

Pieteikšanās studijām:

Reflektantiem no valstīm ārpus ES dokumentu pieņemšana no 16.08.2021. – 15.09.2021.

Latvijas un ES valstu reflektantiem dokumentu pieņemšana no 15.09. – 30.12.2021.

 

Intensīvā nedēļa:

Pirmā semestra intensīvā nedēļa Satakuntas Augstskolā (Pori, Somija) notiek laikā no 14.02.2022.-18.02.2022.