Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai

Studiju programma veidota, lai praktiski stiprinātu konkurētspējīga tūrisma stratēģiskai vadībai nepieciešamās kompetences. Tā sniedz uz nākotni orientētas zināšanas par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labajām praksēm, mūsdienīgām tehnoloģijām un citiem instrumentiem tūrisma sektoru, galamērķu un uzņēmumu attīstībai, kā arī pārmaiņu, ar kurām šobrīd saskaras tūrisma nozare, vadībai.

Maģistra studiju programma nodrošina iespēju studēt patiesi starptautiskā vidē. Nodarbības notiek gan tiešsaistē, gan klātienē intensīvo nedēļu laikā, kas atļauj studijas ērti savienot ar darbu vai atrašanos ārvalstīs. Intensīvās studiju nedēļas reizi semestrī notiek Latvijā un Somijā un neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā. Intensīvo nedēļu un mācību apmeklējums klātienē nav obligāts, bet ļoti rekomendējams.

Studijas notiek angļu valodā.

Studiju programmu īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu (Pori, Somija).

Dubultā grāda studiju programma studentiem sniedz uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai, spējai atjaunoties pēc dažādām krīzēm un spējai pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem. Studijas arī stiprinās dažādas digitālās prasmes, kas mūsdienu pasaulē nepieciešamas uzņēmējdarbībā sākot no biznesa datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta attīstībai.
Linda Veliverronena
Programmas direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Iegūstamais grāds ViA:

Akadēmiskais maģistra grāds sociālajās zinātnēs tūrisma uzņēmējdarbības vadībā

Iegūstamais grāds SAMK:

Maģistra grāds viesmīlības vadībā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 10.aprīlim*

*Licences saņemšanas gadījumā. Šobrīd norit programmas licencēšanas process.

 

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 3094

STUDIJU VALODA

Angļu

 

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

Informācija tiks papildināta

STUDIJU ILGUMS

 1,5 vai 2 gadi (KP 60 vai 80)

LEKCIJU NORISE

Klātienes un attālināto kontaktnodarbību norises laiks ceturtdienas vakaros un piektdienās.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Valsts pārbaudījuma (bakalaura darba) vērtējums – 40%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 60%

* Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā

UZŅEMŠANA 2021./2022. AKAD.G.

Pieteikšanās studijām:

Latvijas un ES valstu reflektantiem* dokumentu pieņemšana TIKS UZSĀKTA PĒC LICENCES SAŅEMŠANAS

Reflektantiem no valstīm ārpus ES** dokumentu pieņemšana TIKS UZSĀKTA PĒC LICENCES SAŅEMŠANAS

* Pieejamas valsts finansētas budžeta studiju vietas

**Reflektanti no Baltkrievijas ik gadus var pieteikties stipendijām, kas nosedz studiju maksu

 

Iestājpārbaudījumi tiešsaistē:

Reflektantiem no Latvijas un citām ES valstīm: informācija vēl tiks precizēta

Reflektantiem no valstīm ārpus ES: informācija vēl tiks precizēta

Intensīvā nedēļa:

Pirmā semestra intensīvā nedēļa Satakuntas Augstskolā (Pori, Somija) notiek laikā no 14.02.2022. līdz 18.02.2022.