Studiju programmas saturs
STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS

Tūrisma uzņēmumu stratēğiskā vadība, Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai, Kultūras tūrisma vadība, Finanšu un risku vadība, Inovatīvie vadības procesi, Zināšanu ekonomika un pārvaldība, Starptautiskā ekonomika, Tūrisma pētījumu metodoloğija, Cilvēkresursu vadība un analīze.

Izvēles kursi

Vides vadība, Sociālie mediji tūrisma mārketingā, Kultūra un komunikācija, Ētika un vērtības vadības procesos, Studentu komandu konsultācijas modelis, Lauku kultūrtelpas revitalizācija - realitāte vai mīts.