Studiju programmas saturs
STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS

Studijas piedāvā gan padziļinātas teorētiskas zināšanas, gan arī prasmes kā praktiski attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbības un galamērķu vadību vietējā un starptautiskā mērogā, īpaši Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kontekstā. Studijās liela uzmanība pievērsta tam, kā strauji mainīgos apstākļos, kurus raksturo krīzes un citas grūtības, atjaunot uzņēmumu un galamērķu darbību. Tāpat nozīmīgu vietu programmā ieņem gan dažādas digitālās prasmes un to daudzveidīga pielietošana sākot no uzņēmējdarbības datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta veidošanai un mārketingam, gan arī personības attīstība un  vadītāja spēju pilnveide.

Dubultā grāda programma tiek īstenota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu (SAMK) Somijā. Studenti vienlaikus mācās divās augstskolās un ir iespēja saņemt divus diplomus par maģistra grāda iegūšanu divu dažādu valstu augstskolās. Priekšnosacījums maģistra grāda iegūšanai arī SAMK – vismaz divu gadu darba pieredze tūrismā un ar to saistītajās jomās, uzņēmējdarbībā, pakalpojumu sektoros, kas iegūta pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas.

Maģistra studiju programma nodrošina iespēju studēt patiesi starptautiskā vidē. Nodarbības notiek gan tiešsaistē, gan klātienē intensīvo nedēļu laikā, kas atļauj studijas ērti savienot ar darbu vai atrašanos ārvalstīs. Intensīvās studiju nedēļas reizi semestrī notiek Latvijā un Somijā un neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā. Intensīvo nedēļu un mācību ekskursijas apmeklējums klātienē nav obligāts, bet ļoti rekomendējams. Ar ceļošanu saistītos izdevumus studējošajiem sedz Vidzemes Augstskola. Studijas notiek angļu valodā.                                                       

Kāpēc izvēlēties studiju programmu Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai?

  • Programma veidota sadarbībā ar tūrisma profesionāļiem un ekspertiem Somijā un Latvijā, un balstīta aktuālā darba tirgus vajadzību analīzē;
  • Studiju saturs cieši saistīts ar praktisko darbību tūrisma, viesmīlības un ar to saistītajās brīvā laika pavadīšanas jomās, un programmā plaši pielietota uzņēmējdarbības gadījumu analīze, kas sasaista teorētiskās zināšanas ar profesionālo prasmju attīstību;
  • Labāko pieredžu un zināšanu pārnesi no Ziemeļvalstīm un Baltijas nodrošina  vairāku reģiona valstu docētāji un nozares profesionāļi.

Tūrisms ir nozare, kas ļoti pakļauta apkārtējās vides ietekmei un nesenā Covid-19 pandēmijas krīze ieviesusi nozīmīgas pārmaiņas. Nozares organizācijām un galamērķiem šobrīd jāizmanto krīzes situācija, lai veicinātu inovācijas. Atjaunošanās un pielāgošanās jaunajiem apstākļiem nebūs iespējama, ja uzņēmumi un galamērķi neatjaunos konkurētspēju. Lai atkal atgūtu iepriekšējo tirgus daļu un peļņu vai to palielinātu, tūrisma un ar atpūtas pakalpojumu sniegšanu saistīto organizāciju vadītājiem nepieciešamas stratēģiskās, mārketinga, krīžu un risku vadības kompetences, izpratne par produktu un paka lapojumu pārdošanu. Savukārt tūrisma galamērķiem jāspēj vadīt un izmantot savus resursu efektīvi, lai atgūtu vietu tirgū. Vidzemes Augstskolas studiju piedāvājums atbilst šīm aktuālajām vajadzībām un piedāvā izglītību, kas sagatavos speciālistus ar prasmēm:

  • Tūrisma stratēģiskajā vadībā un mārketingā
  • Tūrisma konkurētspējas un riska vadība
  • Uzņēmējdarbības datu vadība un digitalizācija
  • Tūrisma produktu dizains un pārdošana

 

Izvēles kursi

Informācija tuvākajā laikā tiks papildināta.