Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.505* „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, ikvienai personai ir tiesības vērsties Vidzemes Augstskolā ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā.


Kā notiek studiju rezultātu atzīšana?

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Vidzemes Augstskolā regulē "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas nolikums" *

Lai uzsāktu studiju rezultātu atzīšanas procesu, personai ir mēnesi pirms semestra sākuma jāaizpilda un jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot tam:

1. Europass Curriculum Vitae;

2. Studiju rezultātus/pieredzi apliecinošie dokumenti vai to kopijas (Ja iesniegumam pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus);

3. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Studiju administrēšanas grupā  (Valmiera, Cēsu iela 4, C205 kabinets) vai sūta uz studijas[at]va.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.


Ir jāveic reģistrācijas maksa par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu - EUR 140,00 par vienu reģistrāciju (Vidzemes Augstskolas studentiem ViA Mūžizglītības centra kursiem bez maksas). Maksa par pārbaudījumu priekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu - EUR 60,00 par vienu pārbaudījumu (ViA rekvizīti).

Aizpildīta iesnieguma paraugs

* Ņemot vērā to, ka MK noteikumi Nr.505 stājās spēkā 14.08.2018., redakcionālās izmaiņas ViA nolikumā tiks apstiprinātas š.g.septembrī.

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa