Datortīklu laboratorija 

Datortīklu laboratorijā studenti var realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē.

Studentiem ir iespēja veikt datoru montāžu un demontāžu. Iespējams veikt neliela tīkla uzstādīšanu, sākot ar pašu zemāko līmeni – kabeļu vilkšanu.

Veicot tīkla uzstādīšanu, students var izmantot gan lokālo, gan globālo datortīklu tehnoloģijas.

Studentiem ir iespēja darboties ar pasaulē atzītu aparatūras ražotāju iekārtām, tai skaitā Cisco un Mikrotik.

Studentiem ir iespējams veikt tīkla izveidi pilnībā, pirms darba pabeigšanas izveidoto tīklu ir iespējams gan notestēt, gan sertificēt, izmantojot tieši šim nolūkam paredzētu aparatūru.


Datortīklu laboratorijā ir iespējams veikt arī pētnieciskos darbus, kas saistīti ar dažādām datortīklu tehnoloģijām un datortīkla pielietojumiem, un kam nepieciešama attiecīgā aparatūra.


Kontakti:

Āris Aldiņš

aris.aldins@va.lv

Datortīklu laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Tērbatas iela 10, Valmiera

 

E-studiju pārvaldības un tehnoloģiju laboratorija


Zinātnes virziena „Informācijas tehnoloģijas” apakšvirziena „E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas” mērķis ir attīstīt e-studiju risinājumu arhitektūru, inženieriju un tehnoloģijas, zināšanu radīšanas un pārneses procesus, lietojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, lai radītu reālā laikā, katrā vietā, vienmēr pieejamus augstas kvalitātes e-studiju risinājumus individuālā, organizācijas un sabiedrības līmenī.


 

Līdzšinējās e-studiju laboratorijas iestrādes un potenciālie darbības virzieni:

•   E-apmācību sistēmas funkcionalitāte un paplašināšana
•   E-studiju vides pielāgošana, sistēmas lietotāju atbalsts
•   WEB konferenču rīka prasības un uzstādīšana
•   E-kursu sagatavošanas metodoloģija
•   E-apmācības kursu metodoloģija
•   Digitālo apmācību materiālu sagatavošana un tehnoloģiskais atbalsts
•   Mūžizglītības attīstības tehnoloģiskie risinājumi, stratēģija

Kontakti:

Sarma Cakula

Mediju laboratorijas: E-studiju pārvaldība un tehnoloģija vadītāja

Vidzemes Augstskola

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Cēsu ielā 4, Valmiera

e-pasts: sarma.cakula@va.lv

 

 

 

Telpiskās pētniecības laboratorija

Telpiskās pētniecības laboratorijas mērķis ir sniegt atbalstu tautsaimniecības nozaru pētījumiem, izmantojot ģeotelpiskos datus, akcentu liekot uz tūrisma nozari.

Kā pamatrīks tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) sniegtās iespējas, kas plaši tiek lietota dažādu datu un procesu attēlošanai vizuālā veidā. ĢIS sevī ietver ģeogrāfisko datu un citu tematisko datu uzglabāšanu, atjaunošanu, to analīzi un vizualizāciju (karšu, diagrammu u.c. veidā).

Laboratorijas rīcībā ir jaunākā ARC GIS programmatūra, kas ļauj pētījumos izmantot inovatīvas ģeotelpisko datu apstrādes un analīzes metodes.

Telpiskās pētniecības laboratorijas viens no pamatproduktiem ir oriģināla Latvijas tūrisma un atpūtas nozares ģeotelpisko datu bāze, kas regulāri tiek aktualizēta. Tās saturs veido pamatu lielo datu un biznesa inteliģences risinājumu analītisko rezultātu interpretēšanai. Tematiski atlasīti lielie dati tiek iegūti no dažādiem avotiem, tostarp speciāli iegādāti vai iegūti no sadarbības partneru vai laboratorijas rīcībā esošām iekārtām vai sensoriem. Rezultāts tiek izmantots ilgtspējīgas attīstības plānošanai, tūrisma norišu prognozēšanai, pamatotu lēmumu pieņemšanai, projekta pieteikumu pamatošanai vai publisko tēriņu ieguldījuma efektivitātes demonstrēšanai.

Laboratorijas rīcībā ir ierīces tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumiem, ierīces dažāda rakstura lineāras tūristu un apmeklētāju plūsmas mērījumiem, ierīces īslaicīga lokāla rakstura apmeklētāju plūsmas telpiskajiem mērījumiem, programmatūra un zinātība datu apstrādē un dažādu datu savietošanā, kopsakarību skaidrošanā. Lauku apsekojumos, aptaujās ir iespēja izmantot planšetdatorus un GPS ierīces.

Līdzšinējās iestrādes, potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

•   Tūrisma un atpūtas izpausmju sociālā, ekonomiskā un vides ietekme
•   Tūrisma pasākumu un tirgvedības darbību efektivitātes noteikšana
•   Tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumi
•   Stratēģisko plānu izstrāde uzņēmuma, vietas vai galamērķa attīstības līmenī
•   Nozares problēm-gadījumu identificēšana un risinājumu meklējumi
•   Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšana specifiskās reģionālās teritorijās
•   Apmeklētāju plūsmas monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
•   Tūrisma galamērķu ilgtspējīgas attīstības monitorings ~30 dažādu tematisko kritēriju grupās
•   Strukturētu un tematiski atlasītu datu nodrošinājums

 

Kontakti:

Andris Klepers, Dr.geogr.

Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Cēsu ielā 4, Valmiera, 107.kab.

e-pasts: andris.klepers@va.lv

 

Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija

Interaktīvu, trīsdimensionālu (3D) vižu un scenāriju izstrāde, kas ir orientēta uz virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) tehnoloģiju izmantošanu.


Tradicionālās ievades ierīces, kā pele un klaviatūra, tiek aizstātas ar trīs dimensiju manipulatoru, datu cimdu, kursorsviru, skārienjūtīgām virsmām, žestiem, rokas vai galvas pozīcijas izsekošanas ierīcēm u.tml.

Tradicionālo vizuālo izvades ierīču vietā tiek izmantotas stereoskopiskie ekrāni, CAVE sistēmas, galvas displeji vai projekcijas sienas.

Interaktīvo un apmācības sistēmu projektēšanā tiek izmantotas jaunākās VR/AR sistēmu autorēšanas platformas un CAD programmatūra.


Pakalpojumā tiek sagatavota piemērota fiziskā struktūra, kā arī būtisks uzsvars tiek likts uz dažādu scenāriju realizāciju mācību procesā, kas nodrošina lietotāju līdzdalību ar dažādām priekšzināšanām un atšķirīgām uztveres spējām.

Vienkāršākie scenāriji balstās uz soli-pa-solim apmācības principa, savukārt pārbaudes scenāriji nodrošina iegūto zināšanu vērtēšanu gan mācību procesa laikā, gan pēc tā.

Šādu risinājumu izmantošanas galvenās priekšrocības ir mācību procesa paātrināšana, iespēja apmācīt darboties ar dārgām un bīstamām iekārtām, iespēja nodrošināt apmācību arī darba vietā uz vietas reālā darba režīmā, kā arī šāds apmācību process ir saistošs un interaktīvs, paverot iespēju arī dažādu eksperimentu veikšanai, nesabojājot reālo aprīkojumu un neapdraudot vides dalībnieka veselību.

Līdzšinējās VR/AR laboratorijas iestrādes un potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

•   Industriālā apmācība. Montāžas, demontāžas, vadības un uzturēšanas scenāriji.

•   Pilsētvides plānošana un arhitektūra. Papildinātās realitātes risinājumi āra apstākļos un iekštelpās.

•   Medicīnas un anatomijas interaktīvie studiju līdzekļi un aprīkojums.

•   Vizualizācijas risinājumi loģistikā, integrējot RFID tehnoloģijas un reālā laika objektu izsekojamību.

•   Tūrisma un vēstures risinājumi. Virtuālās 3D tūres, ēku vizualizācija dažādos vēstures periodos, papildinātās realitātes risinājumi ceļotājiem 2D un 3D režīmos. Muzeju eksponātu elektroniska saglabāšana un prototipēšana. 

•   Izklaidējoši izglītojošas vides (gamification, edutainment, serious gaming, game based learning) bibliotēkām, skolām un pirmskolas izglītības iestādēm. 

•   Mārketings un produktu demonstrēšana. Virtuālie 3D objekti reālā telpā (izstādēs, uz ielas, utt.).

Kontakti:

Arnis Cīrulis

Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Tērbatas iela 10, Valmiera

e-pasts: arnis.cirulis@va.lv

 

 

Multimediju laboratorija

Multimediju laboratorija ir Vidzemes Augstskolas (ViA) Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) struktūrvienība.

Multimediju laboratorijai ir četri darbības virzieni:

  1. sniegt atbalstu ViA pētniekiem zinātnes komunikācijas veicināšanā, veidojot izglītojošus un informatīvus audio/video par aktuālajiem pētījumiem, zinātnes sasniegumiem u.tml.;
  2. sniegt atbalstu ViA docētājiem studiju kursu satura pilnveidošanā, veidojot dažāda formāta audiovizuālus materiālus;
  3. sniegt atbalstu ViA darbiniekiem augstskolas atpazīstamības veicināšanā, veidojot dažāda formāta audiovizuālus materiālus;
  4. sniegt ViA studentiem iespēju (studiju kursu vai prakses ietvaros) iegūt pirmo pieredzi audiovizuāla satura radīšanā, eksperimentēt ar jauniem formātiem un piedalīties multimediālos projektos, kas pēc tam tiek publicēti Latvijas mediju vidē, piemēram, televīzijā, interneta platformās u.c.

Multimediju laboratorijā pieejama filmēšanas studija, kas ir ērti pārveidojama dažāda audiovizuāla satura radīšanai - diskusiju/sarunu raidījumu un interviju ierakstīšanai, kā arī zaļā ekrāna (green screen) un stikla tāfeles (lightboard) izmantošanai.

Vēl laboratorijā pieejama arī datorklase audiovizuālu materiālu montāžai, neliela skaņu ierakstu studija un dažāda audio un video ierakstīšanas tehnika, kas ir piemērota gan tematisko raidījumu filmēšanai, gan lai nodrošinātu konferenču, koncertu un citu pasākumu kvalitatīvu atspoguļošanu. Tehnika piemērota arī dokumentālo filmu un cita lielformāta satura radīšanai. Tehniku var izmantot arī mediju treniņiem.


Līdz šim studiju kursu vai prakses ietvaros studenti, izmantojot Multimediju laboratorijā pieejamos tehniskos resursus, ir izveidojuši dokumentālu filmu par mobingu “Dārta”, sarunu raidījumu “Pietura pie Gaujas”, video ViA atpazīstamības veicināšanai un citus audiovizuālus darbus, kas publicēti sociālajos medijos.

Augstskola sadarbībā ar kanālu ReTV ir realizējusi arī vairākus kopprojektus, kuru bāze ir bijusi ViA tehniskie un profesionālie resursi, piemēram, dokumentālus raidījumus “4.maijs: vai varēja būt citādi?” un “Baltijas ceļš - ceļš uz brīvību”, raidījumu ciklus “aNATOmy: stāsts par NATO vēsturi, lomu un nākotni” un “Vidzemē runā. Atklāti”, Saeimas debates-ekspertu studiju u.c.

Kontakti:

Iveta Auniņa

Multimediju laboratorijas vadītāja

Vidzemes Augstskola

Cēsu ielā 4, Valmiera

e-pasts: iveta.aunina@va.lv

 

 

Mehatronikas laboratorija

Mehatronikas mācību laboratorijā ir iespēja apgūt tādas ar nozari saistītās tēmas kā: 

- programmējamo loģisko kontrolleru (PLK) programmēšana un pielietošana rūpniecisko procesu automatizācijā;

- procesu vizualizācija un SCADA sistēmu izveide;

- apgūt elekrisko mašīnu pamatus;

- elektriskās piedziņas sistēmas un piedziņas automātiku;

- industriālās robotizētās sistēmas.

Kontakti:

Alvis Sokolovs

Mehatronikas laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Tērbatas iela 10, Valmiera

e-pasts: alvis.sokolovs@va.lv

 

Elektrotehnikas laboratorija

Laboratorijā studenti un kursu apmeklētāji apgūst:

- elektrotehnikas pamatus un izprot elektrisko ķēžu darbību;

- analogās un digitālās elektronikas pamatus un elementus;

- energoelektronikas pamatus;

- elektrisko shēmu izstrādi un atkļūdošanu;

- elektriskos mērījumus;

- mikrokontrolleru programmēšanu un pielietošanu procesu vadībā.

Kontakti:

Alvis Sokolovs

Elektrotehnikas laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Tērbatas iela 10, Valmiera

e-pasts: alvis.sokolovs@va.lv