Mākslīgā Intelekta (AI) atbalsts paātrinātai matemātikas apguves pieejai (AI4Math)

PD

 

Atjaunots: 15.09.2021.

 

Projekta apraksts:

Mākslīgā Intelekta (AI) atbalsts paātrinātai matemātikas apguves pieejai (AI4Math) ir starpdisciplinārs ar saimniecisku darbību nesaistīts rūpniecisks pētījumu projekts, kur matemātikas, pedagoģijas un IKT nozaru speciālistu kopdarbības rezultātā tiks veicināta cilvēkresursu attīstība, palielinot matemātikas izglītības daudzveidību, pieejamību, motivāciju, iesaisti un atbilstību STEM nozaru nākotnes vajadzībām.

Pojekta mērķis ir izstrādāt starpdisciplināru matemātikas atbalsta stratēģiju, izmantojot Mākslīgā Intelekta (AI), Lielo Datu un stimulējošas izglītības apguves pieejas, tādā veidā sekmējot valsts Viedās Specializācijas Stratēģija (VSS) ietvaros noteikto 5.jomu (IKT) un 5.izaugsmes prioritāti modernas un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības sistēmas izveidei, kas veicina tautsaimniecības transformāciju.

Uzņēmumi turpinās digitāli attīstīties, lai veidotu nākamās paaudzes uzņēmējdarbību un meklētu ceļus turpmākai izaugsmei. Ir skaidrs, ka katram no nākotnes tehnoloģiju koda vārdiem (Blockchain, Big Data, Virtual Reality, AI, Cloud Computing, Cyber Security, Cryptocurrency, Robotic, Quantum computing etc) pamatā ir jābūt matemātikas prasmēm. 2018.gada Accenture pētījumā “How to accelerate skills acquisition in the age of intelligent technologies?” ir norādīts, ja prasmju veidošana nenotiek kopā ar tehnoloģisko progresu, tad G20 ekonomika nākamajos desmit gados varētu zaudēt līdz pat 11,5 triljoniem ASV dolāru jeb 1,1% IKP pieauguma. Accenture norāda, ka ir pienācis laiks izmantot visjaunākās mācīšanās metodes un pieejas, kā arī palīdzēt politikas veidotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem ieviest inovatīvas stratēģijas, kas mainīs veidu, kādā mēs mācām un mācāmies. Tas pierāda piedāvātā pētniecības priekšlikuma nepieciešamību, lai būtiski uzlabotu matemātikas mācīšanās efektivitāti. Tas būtiski uzlabos skolēnu mācīšanās un radošuma prasmes, kā arī palielinās to skolēnu skaitu, kuri nākotnē izvēlēsies studēt STEM nozares.

Plānotie rezultāti:

Projekta aktivitāšu ietvaros tiks:

1) veikts salīdzinošs pētījums par digitālā laikmeta lietotāju paradumu maiņu;

2) izstrādāts starpdisciplinārs AI risinājumu balstīts tehnoloģiju prototips matemātikas apmācībai ar Lielo Datu pieeju izaugsmes vērtēšanai, pielāgojot funkcionalitāti vispārējās izglītības matemātikas mācību saturam;

3) izveidota stimulējoša matemātikas apguves pieejas stratēģija. 

Īstenošanas laiks: 01.04.2020. - 31.03.2023.

Projekta vadītāja: HESPI pētniece, dr.math. Aija Cunska

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/564

Zinātniskais konsultants: dr.phys. Atis Kapenieks

Aktivitāšu nosaukumi:

 1. Mērķtiecīga projekta vadība
 2. Digitālā laikmeta lietotāju paradumu maiņas salīdzinošs novērtējums
 3. Starpdisciplinārs AI risinājumu balstīts tehnoloģiju prototips
 4. Stratēģija paātrinātai matemātikas apguves pieejai

 

Partneri

SIA „Riga Coding School”
Republikas laukums 3-16
Rīga, LV-1010
info@rigacoding.lv

SIA "TechGym"
Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks 1
Ventspils, LV-3602
info@vatp.lv

Gateway School of English GSE
No.1, Bosfru Street, San Gwann (St Julian’s) 
Malta
info@english-malta.com

 

Paveiktās aktivitātes

 1. Projekta idejas prezentācija ikmēneša pēcdoktorantu seminārā (04.2020.)
 2. Sagatavots kvalitātes plāna apraksts apakšaktivitātei “WP1.1. Pētījumu projekta informatīva rokasgrāmata un kvalitātes plāns” aktivitātes “WP1. Mērķtiecīga projekta vadība” ietvaros (04.2020.)
 3. Sagatavota informatīva rokasgrāmata apakšaktivitātei “WP1.1. Pētījumu projekta informatīva rokasgrāmata un kvalitātes plāns” aktivitātes “WP1. Mērķtiecīga projekta vadība” ietvaros (05.2020.)
 4. Dalība un sertifikāta iegūšana tiešsaistes studiju kursā “Mākslīgā intelekta elementi” (sadarbībā ar RTU un Helsinku Universitāti) (05.2020.)
 5. Īstenoti profesionālās pilnveides kursi par Lielo Datu analīzi ar Python (sadarbībā ar SIA “Riga Coding School”) (06. – 08.2020.)
 6. Iesniegtas un apstiprinātas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei ICEEPSY`2020 (The International Conference on Education and Educational Psychology) (06.2020.)iceepsy2020_abstract_book_program.pdf (futureacademy.org.uk)
 7. Dalība profesionālās pilnveides kursos par Lielo Datu analīzi ar SQL (sadarbībā ar SIA “Riga Coding School”) aktivitātes WP2.5. ietvaros (09. – 10.2020.)
 8. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ICEEPSY`2020 (The International Conference on Education and Educational Psychology) ar prezentāciju Effective Learning Strategies and Artificial Intelligence support for accelerated math acquisition” aktivitātes WP2.4. ietvaros (6.10.2020. – 8.10.2020.)
 9. Praktiska semināra vadīšana un prezentācija Vidzemes Augstskolas 11. konferencē - praktiskā seminārā pedagogiem “IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJU INTEGRĒŠANA MĀCĪBU PROCESĀ” aktivitāšu WP2.7. un WP2.9. ietvaros, prezentējot projekta rezultātus (21.10.2020.)
 10. Fokusgrupas diskusijas vadīšana Trikātas pamatskolā, Beverīnas novadā ar mērķi iesaistīt skolvadību un matemātikas skolotājus problēmu apzināšanā Attālināto mācību periodā (14.10.2020.)
 11. Pētījumu projekta publicitātes pasākums E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēniem un skolotājiem akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros ar prezentāciju “ES aktualitātes un mana darba pieredze” (02.12.2020.)
 12. Mobilitāte un tīklošanās brauciens uz Maltas Universitāti ar mērķi iepazīt Maltas izglītības sistēmu un veikt pētījumu par digitālā laikmeta lietotāju paradumu maiņu, kā arī mācības pie sadarbības partnera “Gateway school of English” (03.03.2021. – 30.04.2021.)
 13. Ētikas komisiju (Maltas Izglītības Ministrijas un Vidzemes Augstskolas) pieteikumu sagatavošana aktivitātes WP2.1. ietvaros (04. – 05.2021.)
 14. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē INTED`2021 (15th annual International Technology, Education and Development Conference) ar prezentāciju “Distance learning reveals the necessity of Artificial Intelligence solutions for accelerated learning of mathematics” (8.03.2021. – 9.03.2021.)
 15. Dalība starptautiskā zinātniskā 79. Latvijas Universitātes konferencē - sadaļā “Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana” ar prezentāciju “Dažas efektīvas stratēģijas ātrākai matemātikas apguvei” (18.03.2021.) https://www.fmof.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/65322/
 16. Tīklošanās aktivitātes Biznesa augstskolas Turība XXII Starptautiskā zinātniskā konferencē “Mākslīgais Intelekts un Zaļā domāšana” (21.04.2021. – 22.04.2021.)
 17. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē CSEDU`2021 (13th International Conference on Computer Supported Education) ar prezentāciju “Technology-based Interdisciplinary Approaches to Accelerated Learning of Mathematics” (23.04.2021. – 25.04.2021.)
 18. Tīklošanās aktivitātes un dalība Eiropas Zinātnieku nakts 2021 pasākumos ar stenda prezentāciju “Mūsdienīgi risinājumi paātrinātai matemātikas apguvei vispārizglītojošās skolās” (30.04.2021.)  https://www.zinatniekunakts2021.lv/posters
 19. Praktiska semināra vadīšana Valmieras skolu matemātikas skolotājiem par tēmu “Dažas efektīvas stratēģijas ātrākai matemātikas apguvei” ar mērķi prezentēt projekta rezultātus (19.05.2021.)
 20. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē SIE`2021 (15th International Scientific Conference “Society. Integration. Education”) ar prezentāciju “Important factors for more effective learning of mathematics” (28.05.2021. – 29.05.2021.)
 21. Ir nokārtoti dokumenti un ir saņemta Ētikas atļauja no Maltas Izglītības Ministrijas Pētniecības, mūžizglītības un nodarbinātības departamenta veikt visu Maltas valsts skolu skolēnu elektronisku aptauju pētniecības projekta rezultātu sasniegšanai (31.05.2021.)
 22. Tīklošanās aktivitātes un dalība Latvijas Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) konferencē “Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai” ar stundu garas sesijas “1.5. Tehnoloģiju balstītas starpdisciplināras pieejas paātrinātai matemātikas apguvei” vadīšanu (16.08.2021. – 17.08.2021.) Sesiju ieraksti: https://skola2030.lv/konference-logos
 23. Ir iesniegtas un apstiprinātas tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei ICERI2021 (14th annual International Conference of Education, Research and Innovation) (08.2021.)
 24. Publikācija Cunska, A. (2021). Technology-based Interdisciplinary Approaches to Accelerated Learning of Mathematics. In Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU, ISBN 978-989-758-502-9, ISSN 2184-5026, pages 114-121. DOI: 10.5220/0010473901140121 ir atlasīta iekļaušanai izdevēja Springer grāmatā “Communications in Computer and Information Science” (CCIS) (08.2021.)

Publikācijas:

Cunska, A. (2020) Effective learning strategies and Artificial Intelligence (AI) support for accelerated math acquisition. European Proceedings of International Conference on Education & Educational Sciences EpICEEPSY. 11th ICEEPSY’2020 International Conference on Education and Educational Psychology, e-ISSN 2672-8141, pages 118-129. DOI: 10.15405/epiceepsy.20111.11

Cunska, A. (2021) Distance learning reveals the necessity of Artificial Intelligence solutions for accelerated learning of mathematics. INTED2021 Proceedings. 15tht International Technology, Education and Development Conference, ISBN 978-84-09-27666-0, ISSN 2340-1079, pages 2152-2160, DOI: 10.21125/inted.2021

Cunska, A. (2021). Technology-based Interdisciplinary Approaches to Accelerated Learning of Mathematics. In Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU, ISBN 978-989-758-502-9, ISSN 2184-5026, pages 114-121. DOI: 10.5220/0010473901140121

Cunska, A. (2021). Important factors for more effective learning of mathematics. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 28th-29th, 2021, ISSN: 2256-0629, pages 139-150. DOI:  https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6466

Konferenču tēzes:

Cunska, A. (2020). Effective learning strategies and Artificial Intelligence (AI) support for accelerated math acquisition. EpICEEPSY, Volume 1, 11th ICEEPSY’2020 International Conference on Education and Educational Psychology, Retrieved from URL
https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epiceepsy.20111.11

Cunska, A. (2021). Distance learning reveals the necessity of Artificial Intelligence solutions for accelerated learning of mathematics. INTED2021 (15tht International Technology, Education and Development Conference) Proceedings, Retrieved from URL https://library.iated.org/view/CUNSKA2021DIS

Cunska, A. (2021). Technology-based Interdisciplinary Approaches to Accelerated Learning of Mathematics. CSEDU 2021 (13th International Conference on Computer Supported Education) Proceedings, Retrieved from URL https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=BSj3h4AhJ+Y=&t=1

Cunska, A. (2021). Important factors for more effective learning of mathematics. 15th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" May 28-29, 2021, Rezekne Academy of Technologies, Retrieved from URL http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6466