Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem

LZP FLPP

Šajā daudznozaru projektā tik pētīts, kā uzlabot atkritumu pārvaldību mājsaimniecībās, veicinot izvēlēties vairāk lietojamu iepakojumu un šķirojot atkritumus. Samazinot atkritumu daudzumu un tos labāk sašķirojot, var uzlabot atkritumu pārstrādi, samazināt resursu un enerģijas patēriņu, novērst vides piesārņošanu, tā īstenojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un ES mērķus aprites ekonomikā. Atkritumu pārvaldībā iesaistītas daudzas puses, t.sk., mājsaimniecības (patērētāji), un viņu uzvedība ietekmē bezatkritumu tehnoloģiju piedāvājumu un atkritumu pārstrādes (šķirošanas) efektivitāti. Lai veicinātu patērētāju uzvedības maiņu, tiks izmantota pavirzīšana, un pētnieki izzinās dažādu pavirzīšanas paņēmienu efektivitāti un ierobežojumus. Ar interviju palīdzību padziļināti tiks analizēta patērētāju (mājsaimniecību) uzvedība, kas saistīta ar iepakojuma atkritumiem. Lai novērtētu dažādu pavirzīšanas paņēmienu ietekmi uz iepakojuma atkritumu samazināšanu un šķirošanu un novērtētu to efektivitāti, pētnieki veiks lauka eksperimentus mājsaimniecībās un tirdzniecības vietās. Rezultāti tiks izplatīti zinātniskajās konferencēs un tiks publicēti zinātniski raksti uzvedības ekonomikā un vides inženierzinātnēs. Par rezultātiem pētnieki informēs rīcībpolitikas veidotājus, atkritumu apsaimniekotājus, NVO, tādējādi demonstrējot sociālo zinātņu nozīmi vides problēmu risināšanā.

Īstenošanas periods: 01.01.2021. - 31.12.2023.

Projekta Nr.: LZP-2020/1-0303

Finansētājs/programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs

Finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta vadītājs (e-pasts): Vineta Silkāne ([email protected])

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Agnese Dāvidsone, Anna Broka, Linda Veliverronena, viespētnieki Jana Simanovska, Inga Belousa, Andris Saulītis, maģistrantūras studenti - zinātniskie viesasistenti Armands Aivo Astukevičs, Anna Karolīna Ozola, Gerda Ajanta Gaile

Projekta aktualitātes: https://www.hespi.lv/lv/aktualie-petijumi