Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē

 

PD

Projekta apraksts:

Pētniecības pieteikuma mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē. Ar digitālo mācīšanās vidi tiek saprasts dažādu tehnoloģiju pielietojums mācīšanās procesā dažādās pakāpēs - no dažu tehnoloģisku risinājumu pielietojuma līdz pilnībā tehnoloģiju nodrošinātām mācībām dažādās mācīšanās formās: klātienes mācīšanās, e-mācības, kā arī kombinētās mācības (blended learning).

Plānotie rezultāti: sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā – tas viss saistāms ar mūžizglītības konceptu.

Īstenošanas laiks: 01.05.2020. – 30.04.2023.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/561

Projekta vadītāja: dr.paed., docente Anžela Jurāne-Brēmane

Zinātniskā konsultante: dr.paed., profesore Sarma Cakula

Aktivitātes:

esošās situācijas izpēte un analīze (literatūra un prakse), vērtēšanas modeļu izstrāde un aprobācija, starptautiskā mobilitāte, mācības, dalība konferencēs, publicitātes pasākumi, vadlīniju izstrāde.

* Projekta pirmajos mēnešos darbība lielākoties saistāma ar projektā iecerēto aktivitāšu pārplānošanu pamatā divu iemeslu dēļ: atliktā projekta uzsākšana un Covid 19 ierobežojumi, kas izmanīja (un turpina ietekmēt) daudzas norises visā pasaulē. Saistībā ar ārkārtas situāciju un mācība procesa organizēšanu attālināti, tika izveidota aptauja pedagogiem, kas strādā dažādās izglītības pakāpēs, par izmaiņām izglītojamo snieguma vērtēšanā.