Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē

 

PD

Atjaunots: 15.11.2021.

 

 

Projekta apraksts:

Pētniecības pieteikuma mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē. Ar digitālo mācīšanās vidi tiek saprasts dažādu tehnoloģiju pielietojums mācīšanās procesā dažādās pakāpēs - no dažu tehnoloģisku risinājumu pielietojuma līdz pilnībā tehnoloģiju nodrošinātām mācībām dažādās mācīšanās formās: klātienes mācīšanās, e-mācības, kā arī kombinētās mācības (blended learning).

Plānotie rezultāti: sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā – tas viss saistāms ar mūžizglītības konceptu.

Īstenošanas laiks: 01.05.2020. – 30.04.2023.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/561

Projekta vadītāja: dr.paed., docente Anžela Jurāne-Brēmane

Zinātniskā konsultante: dr.paed., profesore Sarma Cakula

 

Plānotās aktivitātes:

esošās situācijas izpēte un analīze (literatūra un prakse), vērtēšanas modeļu izstrāde un aprobācija, starptautiskā mobilitāte, mācības, dalība konferencēs, publicitātes pasākumi, vadlīniju izstrāde.

* Projekta pirmajos mēnešos darbība lielākoties saistāma ar projektā iecerēto aktivitāšu pārplānošanu pamatā divu iemeslu dēļ: atliktā projekta uzsākšana un Covid 19 ierobežojumi, kas izmanīja (un turpina ietekmēt) daudzas norises visā pasaulē. Saistībā ar ārkārtas situāciju un mācība procesa organizēšanu attālināti tika izveidota aptauja pedagogiem, kas strādā dažādās izglītības pakāpēs, par izmaiņām izglītojamo snieguma vērtēšanā.

 

Paveiktās aktivitātes:

1. Līdzdalība virtuālajā konferencē “IV2020 – 24th International Conference Information Visualisation”, tīklošanās pasākums

2. Komandējums. Diskusijas un intervijas Ventspils tehnikumā, Ventspils 2. pamatskolā, Ventspils Augstskolā, Ventspils 1. pamatskolā un Ventspils 4. vidusskolā

3. Komadējums. Fokusgrupas diskusija Pumpuru vidusskolā, intervija Babītes vidusskolā

4. HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē"

5. Piedalīšanās ar ziņojumu "Digital Transformation of Assessment: Challenges and Opportunities" Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā "Izglītības digitālā transformācija" (05.02.2021.)

6. 30.04.2021. dalība virtuālajā pasākumā "Eiropas zinātnieku nakts 2021" (Vidzemes Augstskolas sadaļā) ar aktivitāti "Kā un kāpēc mani vērtē?". Digitālais plakāts.

7. Piedalīšanās ar ziņojumu "Insight into technology-based assessment practices: With and without crisis" Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" (28.05.2021.).

8. Angļu valodas mācības BELS mācību centrā Gozo, Malta (mobiltāte no 19.09.2021. līdz 03.10.2021.)

9. Komandējums. Rīgas Stradiņa universitātē pētīt inovatīvas digitālās vērtēšanas prakses – prasmju monitoringa sistēmu un docētāju praksi studiju kursos (14.10.2021.)