Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgtspējai

LZPFLPP 

Anotācija: Šajā starpdisciplinārajā projektā pētīsim zinātniskuma kultūru vidusskolās, kā arī izstrādāsim un pārbaudīsim zinātniskuma kultūras pašnovērtējuma modeli. Zinātniskuma kultūra šajā projektā tiek definēta kā relatīvi stabils normu, vērtību, uzskatu un prakšu kopums, ko veido un uztur indivīdu (skolotāju, izglītības vadītāju, skolēnu, vecāku) un apkārtējās vides faktoru (ekonomisko, sociālo, politisko, kultūras, tiesisko un vēsturisko) mijiedarbība. Projektā izmantosim ekosistēmas pieeju, uzsverot, ka skolas zinātniskuma kultūra jāvērtē un jāveicina visā izglītības saturā – ne tikai STEM priekšmetos, bet arī valodu, sociālo zinību, mākslas priekšmetos. Projektā tiks izmantots daudzveidīgs sociālo zinātņu pētījuma metožu klāsts: aptaujas, individuālas intervijas, fokusgrupu diskusijas, novērojumi, dokumentu analīze, Delfi metode. Projekta rezultāti būs zinātniskas publikācijas, ziņojumi konferencēs, kā arī izstrādāts un pilotpētījumā pārbaudīts modelis zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā, izstrādāti un ar rīcībpolitikas veidotājiem, izglītības jomas NVO un citām ietekmes pusēm apspriesti priekšlikumi rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei. COVID-19 pandēmija ir izgaismojusi plašu problēmu loku sabiedrības un zinātnes attiecībās. Izprotot un attīstot zinātniskuma kultūru vidējā izglītībā, var uzlabot zinātņpratības līmeni sabiedrībā, sekmēt skolēnu interesi par zinātni, labāku izpratni par zinātni, noturību pret dezinformāciju.

Īstenošanas periods: 03.01.2022. - 30.12.2024.

Projekta Nr.: lzp-2021/1-0135

Finansētājs/ programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

HESPI loma: Projekta īstenotājs, Vadošais partneris

Sadarbības partneri: Latvijas Universitāte

Finansējums: 299 996.40 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Agnese Dāvidsone ([email protected])

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Agnese Dāvidsone, Vineta Silkāne, Gatis Krūmiņš. Maģistrantūras studenti - zinātniskie viesasistenti Gita Dukure, Lelde Āre. LU zinātniskais personāls Zanda Rubene, Linda Daniela.