Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu hronisko slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumu par Latvijas darba tirgum nepieciešamākajām pamata un augstāka līmeņa IT prasmēm, uz pētījumu par Latvijas slimnīcās pieejamo infrastruktūru un sociālo klimatu un to ilgtermiņa pacientu prasībām, kā arī, balstoties uz Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitātes pieredzi līdzīgu sociālo programmu izstrādē, tiks radītas tālmācības programmas IT prasmju apguvei. Šīs tālmācības programmas tiks pilotētas 4 Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kā platformu izmantojot vietējās nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupas pārstāvjiem konkrētajā reģionā. Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, tiks realizēta vērienīga projekta rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas kampaņa.

Izstrādātā apmācību sistēma: www.datorprasmes.lv.

Norises laiks: 01.09.2014.-30.04.2016.

ViA loma projektā: Pieredzes pārņemšana no Norvēģijas. IT tehnoloģiju apguves tālmācību sistēmas gan saturiskās, gan tehniskās puses izstrāde.

Iesaistītie partneri: Nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" (projekta iesniedzējs), Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Sarkanais krusts Saldus komiteja, Latvijas Sarkanais krusts, Dobeles komiteja, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs, Ventspils Reģionālais NVO atbalsta centrs

Finansējuma avots: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments.

Projekta aktualitātes:

14.10.2014. - Uzsākts projekts ilgstoši slimojošo pacientu IT prasmju apguvei

05.11.2015. - Jaunāko apmācību tehnoloģiju diena reģionos – aicināts ikviens interesents

25.11.2015. - Izstrādāti e-kursi ilgstoši slimojošo apmācībai

18.04.2016. - Notiks konference „Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”