Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība

1

 Vidzemes Augstskola laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 31.maijam tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).

Projekta nosaukums: Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība”.

Projekta mērķis: stiprināt ViA akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Paaugstināt akadēmiskā personāla kompetences angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālās kompetences, kompetences līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanai, un jaunradītas darba vietas piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās - akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetences ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai;
  2. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā;
  3. Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta atbilstoši ViA studiju virzieniem: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnē; Informācijas un komunikācijas zinātnes; Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.
  4. Ārvalstu docētāju un doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā.

Projektā paredzētie rezultāti: cilvēkresursu attīstība, pilnveidojot kompetences profesionālajā angļu valodā, sadarbības kompetenci ar industriju, akadēmiskā personāla līderību, mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem un attīstot profesionālo pieredzi industriālajā vidē saskaņā ar ViA stratēģiju, veicinot zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Projekta vadītājs:  projekta administratīvā vadītāja Linda Krūmiņa (linda.krumina@va.lv), projekta saturiskā vadītāja Agita Šmitiņa (agita.smitina@va.lv)

Īstenošanas laiks: 2018.gada 6.novembris - 2021.gada 31.maijs

Kopējais budžets: 800 000,00 eiro

Projekta finansētājs: 680 000,00 eiro ir ESF finansējums un 120 000,00 eiro ir valsts budžeta finansējums