FLPP

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpotu par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, pieņemot lēmumus par purvu kā oglekļa akumulatoru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros 

foto

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus nepieciešams ieviest plānu izstrādes procesā, lai padarītu tos efektīvākus sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā, elastīgākus un lietotājam draudzīgākus.

VPP

 

Projekts „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības.

foto

Projekta jaunumi. Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā. To izstrāde ir balstīta zinātniskos kritērijos, piemērojot Eiropas un starptautiskās risku analīzes labākos piemērus Latvijas situācijai.

NextGenERAF

 

Tādas Eiropas mazās pilsētas kā Ventspils un Valmiera spēlē nozīmīgu lomu Eiropas ekonomikā. Tās kļūst par reģionāliem ekonomikas centriem, piedāvājot vispusīgus pakalpojumus, iespējas un dinamisku vidi attīstībai. Ventspils un Valmiera ir līdzīga profila pilsētas. Tās izmanto globālās un digitālās iespējas un ievieš virkni inovāciju. Ventspils un Valmiera izveidojušas spēcīgu partnerību, lai risinātu kopīgus izaicinājumus.

Projektā Ventspilī un Valmierā tiek ieviestas vairākas pilsētu attīstības inovācijas. Projekta risinājumi un rezultāti kļūs par iedvesmu citām Eiropas mazajām pilsētām augt un attīstīties.

foto
Infomācija atjaunota 01.06.2022.

 

Projekta mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni. RTA, VeA un ViA doktora studiju programmu (DSP) attīstības plānos augstākā izglītība un zinātne ir apzinātas kā nozares ar būtisku horizontālo ietekmi, kas veicina cilvēkresursu un ekonomikas attīstību un Latvijas tautsaimniecības transformāciju. 

 

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm.

fff

 

Pasaulē ir augsts pieprasījums pēc kvalitatīviem kiberdrošības speciālistiem pieaugošā kiberuzbrukumu skaita un to tehnoloģiskā progresa dēļ. Baltijas valstīs ģeopolitiskais stāvoklis par galveno prioritāti izvirza kiberdrošību. Visas tautsaimniecības nozares ir atkarīgas no aizsardzības pret kibernoziegumiem. Vairāk nekā 90% kiberincidentos cilvēkus var uzskatīt gan par uzbrukuma mērķiem, gan par aizstāvjiem ar plašu tehnisko un vispārējo kompetenci. Ir milzīgs pētījumu trūkums par cilvēcisko faktoru lomu kiberdrošībā starptautiskā mērogā. Izveidojot starptautisku starpdisciplīnu pētniecības grupu, tiks risināta steidzamā vajadzība pēc zinātniskas izpratnes par cilvēku ierobežojumiem un spējām kiberuzbrukumu ķēdē.