Mamba Mamba

 

Projekta "Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affectd by Demographic Change" mērķis ir izstrādāt integrētus reģionālās mobilitātes pārvaldības risinājumus, lai padarītu pieejamākus pakalpojumus attālāko reģionu iedzīvotājiem. Ar projekta MAMBA palīdzību ir plānots apvienot jau esošas mobilitātes struktūras, piemēram, pakalpojumu sniedzējus (ārsti, aprūpētāji) vai uzņēmumus (preču piegāde), un papildināt tās ar jauniem organizatoriskiem risinājumiem, tādējādi ļaujot vairot esošās infrastruktūras efektivitāti, samazināt izmaksas un paplašināt darbības teritoriju, nevis radīt jaunu un nesaistītu sistēmu.

Projekts sniedz iespēju Vidzemes Augstskolai piesaistīt ārzemju docētājus, piesaistīt un atbalstīt topošos doktora grāda ieguvējus. Tāpat arī šī projekta ietvaros augstskolas akadēmiskajam personālam ir iespēja doties uz uzņēmumiem un stažēties noteiktu stundu apjomā, gūstot praktisku pieredzi, lai tālāk to līdzdalītu studentiem un kolēģiem, kā arī lai uzlabotu un paplašinātu Augstskolas sadarbību ar nozari.

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt starptautisko sadarbību ar partnervalstīm

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

 

Projekta anotācija: Projekta fokuss ir vērsts uz tālāku pieejamo zināšanu pārnesi un komercializāciju, lai radītu komerciāli veiksmīgu produktu, nodrošinot sekojošus VR apmācību un simulācijas tehnoloģiskās funkcionalitātes risinājumus.

Projekta ilgums: 01.04.2020.-30.09.2020.

Projekta pētniecības komanda – Arnis Cīrulis, Edmunds Jansons, André Nitzschmann

Budžets: 25 000 EUR

Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda

Projektā paredzētā darbība atbilst MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Projekta nr. KC-PI-2020/64

MechaUz: Mehatronikas un robotikas bakalaura studiju programmu modernizācija Uzbekistānā, izmantojot inovatīvas idejas un digitālās tehnoloģijas.

         s a

 

Sveta 2

 

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam plāno īstenot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projektu “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija”. Projekta mērķis ir Vidzemes Augstskolas STEM studiju programmu modernizācija atbilstoši ārējās un iekšējās vides faktoru tendencēm pasaulē un Latvijā.

Sveta

 

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projektu “Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai”. Projekta mērķis ir attīstīt Vidzemes Augstskolas zinātnisko infrastruktūru, lai stiprinātu pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, sekmējot nacionāla un Vidzemes reģiona līmeņa viedās specializācijas nozaru attīstību un produktivitātes celšanu, kā arī starptautisku pētniecības projektu un pakalpojumu īstenošanu.

Logo

 

Zinātnieku nakts pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Valmierā un Vidzemē, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.