Anotācija: 2020. gadā, īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi, tika koncentrēti abu institūciju resursi, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti – liekot pamatus ilgtermiņa monitoringam.

 

ggfh

 

ERAF

 

Projekta (Nr 1.1.1.5/20/A/002) galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību. 

Erasmus+

 

Projekta mērķis: Simulācijas spēļu integrācija stratēģiskās komunikācijas studijās nākotnes kompetenču attīstībai. Izveidot un pārbaudīt pedagoģiskās inovācijas stratēģiskās komunikācijas mācīšanā trijās Baltijas universitātēs, izmantojot akadēmiskā personāla apmācību, mācību līdzekļu izstrādi un interaktīvas digitālās mācīšanās un apmācību platformas prototipa izstrādi.

Anotācija: Projekta mērķis ir izveidot kvantitatīvo datu krātuvi, kas atspoguļo sabiedrības un ekonomikas transformācijas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā un sniegt kvantitatīvu analīzi par ilgtermiņa attīstības tendencēm reģionālā griezumā (kopš 1920. gada).

fff

 

 
Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

fff

 

Anotācija: 2020. gadā īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi tika koncentrēti abu institūciju resursi un iesaistīti vēl citu organizāciju rīcībā esošie dati, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti, kas veido plašāka monitoringa kvantitatīvo daļu. Lai izveidotu arī atbilstošu kvalitatīvo monitoringa daļu un novērtētu apmeklētāju motivāciju, sociālekonomisko ietekmi, ekosistēmas pakalpojumu lomu un alternatīvas rekreācijai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kā arī nodrošinātu Ķemeru Nacionālo parku ar Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai vajadzīgo resertificēšanas informāciju, plānots veikt liela apjoma koordinētu apmeklētāju aptauju desmit apmeklētāju ziņā populārākajās ĪADT Latvijā.

VPP

 

Projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros.

Projekta Skills4CMT uzmanības centrā ir tūrisma nozarei nepieciešamo prasmju attīstīšana nozares speciālistiem, kuri strādā piekrastes teritorijās. Tiek plānots, ka projekts stimulēs reģionālo ekonomiku, jaunu tūrisma darba vietu radīšanu un saglabāšanu piekrastes teritorijās.
 

fff

 

Projekta Skills4CMT uzmanības centrā ir tūrisma nozarei nepieciešamo prasmju attīstīšana nozares speciālistiem, kuri strādā piekrastes teritorijās. Tiek plānots, ka projekts stimulēs reģionālo ekonomiku, jaunu tūrisma darba vietu radīšanu un saglabāšanu piekrastes teritorijās.

fff