1115

 

Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)” mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā.

Mamba Mamba

 

Projekta "Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affectd by Demographic Change" mērķis ir izstrādāt integrētus reģionālās mobilitātes pārvaldības risinājumus, lai padarītu pieejamākus pakalpojumus attālāko reģionu iedzīvotājiem. Ar projekta MAMBA palīdzību ir plānots apvienot jau esošas mobilitātes struktūras, piemēram, pakalpojumu sniedzējus (ārsti, aprūpētāji) vai uzņēmumus (preču piegāde), un papildināt tās ar jauniem organizatoriskiem risinājumiem, tādējādi ļaujot vairot esošās infrastruktūras efektivitāti, samazināt izmaksas un paplašināt darbības teritoriju, nevis radīt jaunu un nesaistītu sistēmu.

Ir noslēgusies  pētniecības rezultātu komercializācijas pirmā posma projekta “Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām” pirmās kārtas realizācija. Projekta pirmā posma ietvaros tiek sagatavots projekta pieteikums pētniecības rezultātu komerciālizācijas projekta realizācijai otrā posma projektā.

fff

 

Erasmus+

 

Goal of the project is to increase international mobility of students and staff as well as international cooperation within programme countries 

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros 

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm 

 

VPP

Anotācija: COVID-19 krīze izgaismoja esošo digitālo servisu iespējas un mainīja to darbību, kā arī radīja jaunus servisus ar nezināmu uzticamības pakāpi. Šādu servisu uzticamība un drošība ir steidzami jāatjauno. To var sasniegt, veidojot un darbinot servisus, kuriem noturība ir viena no to pamatiezīmēm. Lai to sasniegtu, ARTSS projekts postulē, ka noturīgu servisu veidošana ir organizāciju spēja, kas var tikt sasniegta savstarpēji sadarbojoties un apmainoties ar zināšanām organizāciju un ieinteresēto pušu ekosistēmā.

2020.gadā Vidzemes Augstskolas pētnieki ar Valmieras pilsētas pašvaldības ikgadējā pētniecības projektu granta finansējumu īsteno pētījumu "Komunikācijas izaicinājumi un iespējas administratīvi teritoriālās reformas radīto pārmaiņu procesā".

Projekts sniedz iespēju Vidzemes Augstskolai piesaistīt ārzemju docētājus, piesaistīt un atbalstīt topošos doktora grāda ieguvējus. Tāpat arī šī projekta ietvaros augstskolas akadēmiskajam personālam ir iespēja doties uz uzņēmumiem un stažēties noteiktu stundu apjomā, gūstot praktisku pieredzi, lai tālāk to līdzdalītu studentiem un kolēģiem, kā arī lai uzlabotu un paplašinātu Augstskolas sadarbību ar nozari.