fff

 

Projekta  “Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām” 1.posma noslēgums

fff

 

Anotācija: 2020. gadā īstenojot kopīgu sadarbību starp Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi tika koncentrēti abu institūciju resursi un iesaistīti vēl citu organizāciju rīcībā esošie dati, lai izveidotu visaptverošu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti, kas veido plašāka monitoringa kvantitatīvo daļu. Lai izveidotu arī atbilstošu kvalitatīvo monitoringa daļu un novērtētu apmeklētāju motivāciju, sociālekonomisko ietekmi, ekosistēmas pakalpojumu lomu un alternatīvas rekreācijai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kā arī nodrošinātu Ķemeru Nacionālo parku ar Eiropas ilgtspējīga tūrisma hartai vajadzīgo resertificēšanas informāciju, plānots veikt liela apjoma koordinētu apmeklētāju aptauju desmit apmeklētāju ziņā populārākajās ĪADT Latvijā.

VPP

 

Projekts "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros.

Projekta Skills4CMT uzmanības centrā ir tūrisma nozarei nepieciešamo prasmju attīstīšana nozares speciālistiem, kuri strādā piekrastes teritorijās. Tiek plānots, ka projekts stimulēs reģionālo ekonomiku, jaunu tūrisma darba vietu radīšanu un saglabāšanu piekrastes teritorijās.
 

fff

 

Projekta Skills4CMT uzmanības centrā ir tūrisma nozarei nepieciešamo prasmju attīstīšana nozares speciālistiem, kuri strādā piekrastes teritorijās. Tiek plānots, ka projekts stimulēs reģionālo ekonomiku, jaunu tūrisma darba vietu radīšanu un saglabāšanu piekrastes teritorijās.

fff

 

,,

Anotācija: Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.) Projekta galvenie uzdevumi:

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

ii

 

1115

 

Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)” mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā.

Mamba Mamba

 

Projekta "Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affectd by Demographic Change" mērķis ir izstrādāt integrētus reģionālās mobilitātes pārvaldības risinājumus, lai padarītu pieejamākus pakalpojumus attālāko reģionu iedzīvotājiem. Ar projekta MAMBA palīdzību ir plānots apvienot jau esošas mobilitātes struktūras, piemēram, pakalpojumu sniedzējus (ārsti, aprūpētāji) vai uzņēmumus (preču piegāde), un papildināt tās ar jauniem organizatoriskiem risinājumiem, tādējādi ļaujot vairot esošās infrastruktūras efektivitāti, samazināt izmaksas un paplašināt darbības teritoriju, nevis radīt jaunu un nesaistītu sistēmu.