Logo

 

Zinātnieku nakts pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Valmierā un Vidzemē, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

 

E+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

Boosted

EU

Interreg

 

 

 

Projekta mērķi ir veicināt tūrisma industrijas izaugsmi caur augstāko profesionālo izglītību, pielīdzināt un identificēt zināšanu kopumu, lai Centrālās Baltijas reģiona tūrisma nozare kļūtu par vienotu tūrisma galamērķi. Projekta mērķi tiks sasniegti, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām jaunas studiju programmas izveidē 32 ECTS apjomā.  Somijā, Igaunijā un Latvijā veikto pētījumu rezultāti tiks ieintegrēti klātienes un tiešsaistes studiju programmās. 

Kopš 2019. gada maija Vidzemes Augstskolas eksperti piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (Nr. 8.2.1.0/18/A/18) īstenošanā.

i6e

 

EQAR

 

Projekta mērķis: nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

1

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu SAM 821 Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

NATO OTAN logo

     Projekta “aNATOmija: izstāstīt NATO vēsturi, lomu un nākotni” mērķis ir īstenot virkni aktivitāšu, lai paaugstinātu izpratni un zināšanas par NATO vēsturi, nākotnes attīstību, kā arī Alianses militāro spēku klātbūtnes nozīmi Latvijā. Divas svarīgas auditorijas grupas – sievietes un jauni cilvēki – ir maz informēti par NATO, tai skaitāi jaunieši šo organizāciju nereti asociē tikai ar karu, militāru iejaukšanos, un daudz mazāk zina par NATO lomu kā miera un drošības uzturētājiem.

Interreg logo Sampre

 

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

1

 Vidzemes Augstskola laika posmā no 2018.gada 6.novembra līdz 2021.gada 31.maijam tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).