TRAUKSMES CELŠANA

TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA (Izdota saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu)

Vispārīgie jautājumi

Vidzemes Augstskolas (turpmāk – ViA) Trauksmes celšanas kārtība (turpmāk - Kārtība) nosaka, kā ViA uz darba līguma vai cita veida ar profesionālo darbību saistītu tiesisku attiecību pamata nodarbinātajiem jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamu sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu ViA darbībā (turpmāk – Trauksmes cēlējs), t.sk.:

 • Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas kārtību;
 • Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas, reģistrācijas un ziņojuma izskatīšanas kārtību;
 • personas datu aizsardzību trauksmes celšanas procesā.

Kārtības mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likumā noteikto prasību izpildi un ievērošanu ViA.

Šī Kārtība veidota, balstoties uz šādiem principiem:

 • ViA atbalsta atklātību un trauksmes celšanu darbavietā, nevis attur no šādas rīcības;
 • no brīža, kad saņemts Trauksmes cēlēja ziņojums, Trauksmes cēlēja identitāte netiek izpausta nepilnvarotām personām;
 • Trauksmes cēlējs godprātīgi un atbildīgi izvērtē, vai sniegtā informācija ir patiesa un uzticama;
 • ViA nepieļauj, ka darbinieks, kurš ir cēlis trauksmi, cieš no represijām vai nosodošas attieksmes ziņošanas dēļ;
 • ViA ir viegli pieejama informācija par trauksmes celšanas iespējām;
 • ikvienu Trauksmes cēlēju informē par viņa ziņojuma saņemšanu un izskatīšanu;
 • Trauksmes cēlēju ziņojumi tiek rūpīgi un atbildīgi izvērtēti un uz pārkāpumiem tiek reaģēts.

Trauksmes cēlējs

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Aizliegts radīt jebkādas nelabvēlīgas sekas (represijas) personai trauksmes celšanas dēļ, ja tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja trauksmes celšanas dēļ tomēr ir radītas nelabvēlīgas sekas, Trauksmes cēlējam ir tiesības uz aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu. Aizsardzība ietver gan ViA pasākumus (t.sk., bet ne tikai - identitātes aizsardzību, Trauksmes cēlēja ziņojuma dēļ neradīt nelabvēlīgas sekas u.c. pasākumi, gan valsts garantijas.

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir veids, kā laikus pamanīt un novērst pārkāpumus ViA.

Trauksmes celšanas mērķis ir novērst draudus sabiedrībai un informēt par kādu sabiedrības interešu apdraudējumu, proti, tādu rīcību, kuras rezultātā var tikt apdraudēta kāda sabiedrības daļa vai kādas sabiedrībai būtiskas intereses (piemēram, iekšējās kārtības un darba drošības pārkāpumi, pārkāpumi darba procesā, situācija, no kuras cieš vairāki darbinieki un/vai situācija tiek pieļauta ilgstoši; aizdomas par likumpārkāpumu, rīcība, kas ir pretēja ViA darbības mērķiem, apdraud tās pārvaldību, var nodarīt tai zaudējumus; tiesību normu, saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums; pārkāpums, iespējams, ir noticis, notiek vai var notikt).

Trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, jo spēj novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Trauksmes cēlējs atbildīgi un godprātīgi izvērtē informāciju, kuru tas norāda ziņojumā, un, cik iespējams, pārliecinās, ka sniegtā informācija ir patiesa. Apzināti nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana nav trauksmes celšana un par to var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Trauksmes cēlējs pauž savas bažas, aizdomas, taču uz viņu negulstas visu pierādījumu iegūšanas slogs.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, kuru guvis saistībā ar darba pienākumu pildīšanu, saistībā ar iecerētā darba izpildi vai par darbu pēc tā paveikšanas.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par ViA darba vidē novērotu sabiedrības interešu aizskārumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu vai darbinieku bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • korupciju, krāpšanu;
 • ViA finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 • darba drošības, sabiedriskās kārtības vai cilvēktiesību apdraudējumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā u.c. līdzīga rakstura pārkāpumiem.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšana, reģistrācija un ziņojuma izskatīšana

Pirms trauksmes celšanas jautājumu (vai šaubu) gadījumā ir iespējams saņemt konsultācijas. Atbildīgā persona par šādu konsultāciju sniegšanu ir ViA jurists.

Par Kārtības 3.7.punktā minētajiem pārkāpumiem Trauksmes cēlējs brīvā formā vai aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas atrodama tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, sagatavo trauksmes celšanas ziņojumu (turpmāk – Ziņojums), ievieto to slēgtā aploksnē ar norādi “Ziņojums” un aploksni personīgi iesniedz vai nosūta atbildīgajai personai:

 • ViA rektoram;
 • ja Ziņojums ir par ViA rektoru - ViA Padomes priekšsēdētājam.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt arī mutiski.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti, sazinātos ar Trauksmes cēlēju Ziņojuma izvērtēšanas laikā, kā arī nodrošinātu Trauksmes cēlējam likumā paredzētās aizsardzības garantijas, papildus Ziņojumā sniegtajai informācijai obligāti jānorāda ziņotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Anonīmi iesniegtam Ziņojumam netiek piemērotas Trauksmes celšanas likumā noteiktās ziņotāja aizsardzības garantijas.

Pēc iesnieguma saņemšanas Ziņojumu reģistrē atsevišķā reģistrā ViA lietvedībā, piešķirot šim dokumentam ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Ziņojumam piešķir identifikācijas numuru (piemēram, Z-2023/1, kur Z – ziņojums, 2023 – Ziņojuma iesniegšanas gads, 1 – 2023.gadā iesniegto Ziņojumu kārtas numurs).

Ziņojums tiek glabāts seifā un tam pieeja ir tikai Ziņojuma izskatīšanas gaitā iesaistītajiem.

Rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem) nekavējoties, bet ne vēlāk kā7 (septiņu) dienu laikā pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par Trauksmes cēlēja Ziņojumu un par pieņemto lēmumu 3 (trīs) dienu laikā informē Trauksmes cēlēju.

Ja pieņemts lēmums saņemto informāciju atzīt par Trauksmes cēlēja Ziņojumu,
Rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem) izveido komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kurā ietilpst rektors (izņemot 4.2.2.punktā minētos gadījumus), ViA Padomes pārstāvis un Senāta pārstāvis, un uzsāk Ziņojuma izskatīšanu pēc būtības, izskatot to rūpīgi un atbildīgi. Ja iestājies 4.2.2.punktā minētais gadījums, rektora vietā komisijas darbā piedalās kāds no ViA prorektoriem.

Atbilstoši ziņojuma būtībai rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem) var lemt par Ziņojuma nodošanu izskatīšanai ViA Ētikas komisijai.

Ja Ziņojuma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav ViA kompetencē, rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem) Trauksmes cēlēja Ziņojumu nosūta kompetentajai institūcijai, informējot par to Trauksmes cēlēju.

Ziņojuma izvērtēšanā un izskatīšanā iesaistītie nodrošina gan Trauksmes cēlēja, gan Ziņojumā norādītās personas identitātes un personas datu pienācīgu aizsardzību.

Izvērtēšanas procesa rezultāti var būt dažādi, piemēram, koriģējošas
darbības, sods, uzlabota kontrole u. c.

Pēc Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem) Trauksmes cēlēju iespējami visaptveroši informē par izmeklēšanas galarezultātu – konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām. Trauksmes cēlējam var norādīt, vai pārkāpums ir apstiprinājies vai nav, kāds ir konstatētais kaitējums, personu atbildība, veiktie uzlabojumi.

Par Ziņojuma izskatīšanas gaitu rektors vai ViA Padomes priekšsēdētājs (atbilstoši Kārtības 4.2.1. un 4.2.2.punktiem)Trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums atzīts par Trauksmes cēlēja Ziņojumu.

Personas datu aizsardzība trauksmes celšanas procesā

Visa Trauksmes cēlāja sniegtā informācija, kas ļauj identificēt Ziņojuma iesniedzēju, ir īpaši aizsargājama, un tā ir zināma tikai personām, kurām tas ir nepieciešams Ziņojuma saņemšanai, izvērtēšanai un izskatīšanai.

Trauksmes cēlēja personas datus bez objektīva iemesla vai bez Trauksmes cēlēja piekrišanas aizliegts nodot personām, kuras nav saistītas ar Ziņojuma saņemšanu, izvērtēšanu un izskatīšanu.

Saņemot Trauksmes cēlēja Ziņojumu, personas datus pseidonimizē ar mērķi maskēt identitāti, piešķirot identifikatoru (neīstu vārdu vai numuru).

Trauksmes cēlēja personas datus neizpauž Ziņojumā minētajām personām, piemēram, iespējamā pārkāpuma izdarīšanā iesaistītajām personām u.c. Ziņojumā norādītajām personām. Ja Trauksmes cēlēja Ziņojuma izskatīšanas gaitā jāsazinās ar Ziņojumā norādītajām personām, piemēram, lūdzot sniegt paskaidrojumus vai informējot personu par tās datu apstrādi, nedrīkst norādīt, kura persona un kad ir cēlusi trauksmi, lai netiktu apdraudēts Trauksmes cēlējs (netiktu atklāta tā identitāte).

ViA nodrošina, ka bez iemesla netiek izpausta Trauksmes cēlēja Ziņojumā minēto personu identitāte (pārkāpumā iesaistītās personas), ievērojot nevainīguma prezumpciju, tostarp, lai negrautu šo personu reputāciju.

Noslēguma jautājumi

ViA nodrošina darbiniekiem pieeju Kārtībai vietnē MOODLE sadaļā “ViA aktualitātes darbiniekiem”.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, darbinieki tiek informēti par ViA Trauksmes celšanas Kārtību.

Image

Vidzeme University of Applied Sciences

Cēsu street 4, Tērbatas street 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Company reg. Nr. LV90001342592

CONTACTS | COMPANY DETAILS